Zakaria Bin Nik Wan&1lagi V Jamadi Bin Ibrahim&1lagi

  

Download PDF Here

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA DI PUTRAJAYA (BIDANG KUASA RAYUAN)

 

RAYUAN SIVIL NO: P-02(IM)(NCVC)-335-02/2012

 

ANTARA

 

1. ZAKARIA BIN NIK WAN … PERAYU PERTAMA

 

2. MASITAH BINTI LATEH … PERAYU KEDUA

 

DAN

 

1. JAMADI BIN IBRAHIM … RESPONDEN PERTAMA

 

2. JAMILAH BINTI IBRAHIM … RESPONDEN KEDUA

 

3. MOHAMMAD SHAHRAN BIN HAJI HASHIM … RESPONDEN KETIGA (yang mengamal atas nama

 

Tetuan Shahran Hashim & Partners)

 

[Dalam Mahkamah Tinggi Malaya Di Pulau Pinang, Malaysia Guaman Sivil No. 22NCVC-164-2011]

 

Antara

 

Zakaria Bin Nik Wan … Plaintif Pertama

 

Masitah Binti Lateh … Plaintif Kedua

 

Dan

 

Jamadi Bin Ibrahim … Defendan Pertama

 

Jamilah Binti Ibrahim … Defendan Kedua

 

Mohammad Shahran Bin Haji Hashim (yang mengamal atas nama

 

Tetuan Shahran Hashim & Partners) … Defendan Ketiga

 

1

 

KORAM:

 

MOHD HISHAMUDIN YUNUS, HMR AZIAH BINTI ALI, HMR MOHAMAD ARIFF BIN MD YUSOF, HMR

 

PENGHAKIMAN MAHKAMAH

 

PENGENALAN DAN PIHAK-PIHAK DALAM RAYUAN

 

[1] Rayuan ini dibawa oleh Plaintif-Plaintif dalam tindakan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak tuntutan Plaintif-Plaintif dengan kos terhadap Defendan Kedua (Jamilah binti Ibrahim) dan Defendan Ketiga (Mohammad Shahran) yang menjadi Responden Kedua dan Ketiga dalam rayuan ini. Hakim Mahkamah Tinggi dalam masa sama telah juga menolak tuntutan balas Defendan Kedua/Responden Kedua terhadap Plaintif-Plaintif dengan kos.

 

[2] Jamilah binti Ibrahim ialah adik perempuan kepada Jamadi bin Ibrahim, iaitu Responden Pertama.

 

PERINTAH INGKAR KEHADIRAN TERHADAP RESPONDEN PERTAMA

 

[3] Dalam tindakan pada peringkat Mahkamah Tinggi penghakiman ingkar kehadiran dan pembelaan telah dimasukkan terhadap Defendan Pertama/Responden Pertamadalam tindakan, iaitu Jamadi bin Ibrahim yang tersebut terdahulu. Rayuan ini tidak melibatkan penghakiman ingkar ini, walaupun Jamadi bin Ibrahim dijadikan pihak dalam rayuan sebagai Responden Pertama.

 

2

 

[4] Penghakiman ingkar tersebut diberikan pada 23.8.2011 dan memerintahkanDefendan Pertama membayar kepada Plaintif-Plaintif gantirugi yang akan ditaksirkan oleh Timbalan Pendaftar serta dengan penetapan kos oleh Timbalan Pendaftar.

 

[5] Dalam rayuan ini juga tiada rayuan silang (“cross-appeal”) difailkan oleh Responden Kedua atas penolakan tuntutan balasnya.

 

ISU-ISU RAYUAN

 

[6] Seperti tertera dalam rekod rayuan dan dalam alasan-alasan Memorandum Rayuan, rayuan ini melibatkan pertikaian mengenai (a) keesahan dua Perjanjian Jual Beli sebidang tanah yang dikenalpasti sebagai Lot 2932, Geran Mukim 838 (dahulunya PT8,HS(M) 617) Daerah Seberang Jaya, Pulau Pinang, dan (b) terhadap Responden Ketiga, tuntutan berasaskan kecuaiannya sebagai peguamcara dalam proses jual beli ini.

 

[7] Tanah terlibat dimiliki oleh kedua adik beradik Jamadi bin Ibrahim dan Jamilah binti Ibrahim yang mana dipegang ^ bahagian masing masing. Tanah ini juga tertakluk pada sekatan kepentingan yang memerlukan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri bagi, antara lain, apa-apa pindah milik.

 

[8] Kami perlu merekodkan di sini bahawa peguam bagi pihak Responden Kedua telah hadir pada hari pertama rayuan ini mula didengar, iaitu pada 18.1.2013. Di kala itu peguam telah memohon penangguhan bicara untuk memfail Notis Usul untuk memasukkan keterangan baru (“fresh evidence”) yang dikatakan diperolehi semasa

 

3

 

prosiding taksiran ganti rugi di hadapan Timbalan Pendaftar berhubung dengan penghakiman ingkar terhadap Responden Pertama. Keterangan baru ini dikatakan akan membuktikan bahawa Responden Kedua tidak menandatangani Perjanjian Jual Beli berhubung dengan tanah tersebut. Kami telah memberi tarikh baru untuk meneruskan dengan bicara rayuan ini supaya Responden Kedua dibolehkan memfail usul untuk pertimbangan kami. Setakat hari bicara lanjutan ini, tiada Notis Usul difailkan walau pun peguam Responden Kedua telah memberi pengakuan bagi pihak pelanggannya untuk memfail Notis Usul tersebut. Pada hari bicara lanjutan rayuan ini, Responden Kedua dan juga peguamnya tidak hadir. Tiada mana-mana pihak lain, iaitu peguam bagi pihak Perayu-Perayu mahu pun Responden Ketiga, menyatakan mereka diminta meyebut bagi pihak peguam Responden Kedua.

 

[9] Di samping itu, peguam bagi pihak Perayu-Perayu telah berhujah bahawa beliau tidak membantah atas permohonan peguam Responden Kedua untuk memfail Notis Usul yang dicadangkan sebab beliau sendiri juga berminat untuk mengemukakan keterangan sama. Mengikut peguam Perayu-Perayu, beliau mempunyai satu persefahaman atau “understanding” mengikut takrif beliau sendiri, dalam hubungan ini. Kata peguam, beliau sememangnya akan memfailkan Notis Usul Perayu-Perayu sendiri jika mengetahui bahawa Responden Kedua tidak bercadang memfail Notis Usul yang diperakukan pemfailannya. Peguam Perayu-Perayu telah memohon tarikh baru untuk memfail Notis Usul Perayu-Perayu sendiri.

 

[10] Responden Ketiga yang hadir mewakili diri sendiri, membantah dengan keras terhadap permohonan ini, dan mensifatkan cubaan ini

 

4

 

sebagai suatu “tactical manoeuvre” untuk menghalang beliau berhujah atas alasan-alasan beliau. Apatah lagi, rayuan ini telah lama tertangguh.

 

[11] Kami telah dengan sebulat suara menolak permohonan peguam Perayu-Perayu atas sebab rayuan ini adalah rayuan lama dan telah tertangguh beberapa kali dan seharusnya diteruskan pendengaran. Kami telah mengarahkan rayuan didengar.

 

[12] Kami ingin menyatakan di sini pendirian mahkamah terhadap sikap Responden Kedua dan peguamnya yang agak kurang menghormati proses keadilan. Seharusnya jika perakuan diberi kepada mahkamah, perakuan mesti dikotakan. Sekurang-kurangnya, peguam Responden Kedua dan Responden Kedua sendiri,patut hadir untuk menyatakan pendirian pihak Responden Kedua dalam rayuan ini.

 

LATARBELAKANG FAKTA

 

[13] Kes ini melibatkan fakta-fakta yang agak luar biasa. Pada hakikatnya wujud tiga dokumen penting bersabit dengan jual beli tanah tersebut. Dokumen pertama ialah Perjanjian Jual Beli bertarikh 27.10.2007 di antara Jamadi bin Ibrahim (Responden Pertama) dan Zakaria bin Nik Wan (PerayuPertama). Harga pembelian dinyatakan sebagai RM49,000.00. Perjanjian Jual Beli ini (selepas ini dirujuk sebagai “Perjanjian Jual Beli Pertama”) tidak melibatkan mana-mana peguam. Dokumen kedua pula ialah satu lagi Perjanjian Jual Beli yang tidak bertarikh di antara Jamadi bin Ibrahim dan Jamilah binti Ibrahim sebagai penjual dan Kamariah binti Hassan@ Hussein sebagai pembeli(selepas ini dirujuk sebagai “Perjanjian Jual Beli Kedua”). Dokuman ini disediakan oleh firma Responden Ketiga. Harga jualan juga

 

5

 

ditetapkan sebagai RM49,000,00. Kamariah binti Hassan ialah isteri kepada Zakaria bin Nik Wan (Plaintif Pertama). Kamariah binti Hassan tidak menjadi pihak dalam tindakan ini.Masitah binti Lateh yang menjadi pihak dalam tindakan ini dan hadir sebagai Perayu Kedua dalam rayuan ini, ialah kakak kepada Perayu Pertama. Dalam Pernyataan Saksinya, Masitah binti Lateh telah menyatakan:

 

“Mulanya adik saya (Plaintif Pertama) dan isterinya Kamariah binti Hassan, yang nak beli rumah tersebut daripada Defendan Pertama dan Defendan Kedua tetapi kemudiannya mereka buat keputusan letak nama saya sebab masa itu saya tinggal bersama mereka dan saya belum memiliki rumah kos rendah lagi.”

 

[14] Dokumen Ketiga ialah Surat Ikatan Serahak bertarikh 14.5.2008 di antara Kamariah binti Hassan di satu pihak dan Jamadi bin Ibrahim dan Jamilah binti Ibrahim di pihak lain. Dokumen ini disediakan oleh Responden Ketiga yang menyaksikan tandatangan Kamariah binti Hassan, Responden Ketiga bagaimana pun tidak menandatangani bahagian penyaksian terhadap tandatangan Jamadi bin Ibrahim dan Jamilah binti Ibrahim. Surat Ikatan Serahak ini menyatakan, antara lain:

 

“1. Sebagai balasan wang berjumlah Ringgit Malaysia Empat Ribu Sembilan Ratus Sahaja (RM4,900.00) yang dibayar oleh Penerima Serahak kepada Pemberi Serahak (dimana penerimanya adalah dengan ini telah diakui oleh Pemberi Serahak) Pemberi Serahak adalah dengan ini menyerahkan segala hak dan kepentingan sama ada berdaftar atau “equity” terhadap keseluruhan bahagian tanah tersebut.

 

3. Kedua-dua pihak adalah dengan ini memaklumkan dan mengakui dan mengesahkan bahawa dari tarikh persefahaman

 

6

 

tersebut dibuat Penerima Serahak menjadi pemilik yang sah di bawah equity (equitable owner) atau mana-mana kaedah perundangan terhadap keseluruhan harta tersebut.

 

4. Pemberi Serahak dengan ini berakujanji akan melakukan tindakan yang terbaik bagi memastikan hartanah tersebut didaftarkan ke atas nama Penerima Serahak…”

 

[15] Merujuk kepada dokumen-dokumen utama ini, matrix fakta pertikaian ini jelas menunjukkan kedudukan yang paling tidak memuaskan di antara pihak-pihak. Pihak yang dinamakan sebagai pembeli dan penjual berbeda-beda. Disamping itu kakak Perayu Pertama juga menuntut ia juga menjadi pembeli walau pun namanya hanya digunakan oleh adik dan adik iparnya untuk tujuan membolehkan mereka ini membeli rumah kos rendah yang mana hartanah terlibat ialah mengandungi rumah kos rendah. Dalam pada itu, Masitah binti Lateh menjadi pihak dalam tindakan tetapi tidak pula Kamariah binti Hassan.

 

PENDIRIAN PIHAK-PIHAK

 

[16] Perayu Pertama mendakwa keseluruhan harga belian telah dijelaskan tetapi hartanah tersebut masih tidak dipindah milik megakibatkan Perayu-Perayu mengalami kerugian.Dari pihak Responden Kedua pula, ia menafikan menandatangani Perjanjian Jual Beli Kedua mahu pun Surat Ikatan Serahak. Malah Responden Kedua menyatakan ia langsung tidak tahu menahu tentang penjualan hartanah tersebut oleh abangnya. Keterangan yang dikemukan di Mahkamah Tinggi oleh kerani kepada Responden Ketiga (yang memberi keterangan sebagai SD4) menyatakan orang yang menadatangani Perjanjian Jual Beli Kedua dan Surat Ikatan Serahak sebagai Jamilah binti Ibrahim

 

7

 

memakai purdah dan tidak dapat memberi kad pengenalan terkini Jamilah binti Ibrahim.

 

KEPUTUSAN HAKIM MAHKAMAH TINGGI

 

[17] Hakim Mahkamah Tinggi yang bijaksana telah menolak tuntutan Perayu-Perayu selaku Plaintif. Perayu-Perayu telah memohon remedi-remedi berdasarkan pecah kontrak oleh Responden Pertama dan Kedua dan perbuatan kecuaian di pihak Responden Ketiga sebagai peguam apabila gagal memastikan hartanah itu dipindah milik daripada nama Responden Pertama dan Kedua kepada nama Perayu-Perayu. Remedi-remedi dipohonkan secara ringkasantara lain dinyatakan sebagai:

 

(1) Satu deklarasi bahawa perjanjian jual beli bertarikh 14.5.2008 adalah sah, berkuatkuasa dan mengikat Plaintif-Plaintif dan Defendan-Defendan.

 

(2) Satu perintah perlaksanaan spesifik terhadap Defendan Pertama dan Kedua untuk mematuhi dam menyempurnakan Perjanjian Jual Beli tersebut.

 

(3) Satu perintah supaya Defendan Pertama dan Kedua menandatangani dan menyempurnakan Memorandum Pindah Milik dalam Borang 14A Kanun Tanah Negara, dan jika gagal berbuat demikian Timbalan Pendaftar atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi diberi kuasa untuk menyempurnakan Borang 14A dan lain-lain dokumen perlu.

 

8

 

(4) Gantirugi khas bersamaan RM250,000.00 yang hendaklahditaksirkan dan dibayar kepada Plaintif-Plaintif.

 

(5) Gantirugi am,punitif dan teladan yang ditaksirkan sebagai tambahan kepada perintah perlaksanaan spesifik.

 

[18] Hakim Mahkamah Tinggi yang bijaksana telah menolak kesemua remedi-remedi ini terhadap Responden Kedua dan Ketiga.Hakim Mahkamah Tinggi setelah menimbangkan keterangan dalam kes ini telah merumuskan:

 

“Kegagalan di dalam urusan jualbeli ini jelas berpunca dari kecuaian PP sendiri yang terlalu tergesa-gesa untuk membeli hartanah tersebut tanpa membuat carian rasmi untuk mempastikan tuan punya tanah.

 

Di samping itu tiada keterangan yang menunjukkan D2 telah menandatangani PJB1, PJB2 dan Surat Ikatan Serahak dengan PP. Berdasarkan fakta-fakta di atas jelas PP telah gagal mengemukakan sebarang keterangan terhadap D2.”

 

PEMAKAIAN PRINSIP-PRINSIP “APPELLATE INTERVENTION”

 

[19] Kedudukan undang-undang mantap yang mengikat Mahkamah Rayuan ialah keputusan mahkamah bicara tidak seharusnya diusik atau diterbalikkan melainkan didapati jelas keputusan mahkamah bicara tidak disokong oleh keterangan, tidak berlaku pertimbangan kehakiman atau “judicial appreciation”oleh hakim dengan wajar dan memadai terhadap keterangan di hadapan mahkamah, atau berlaku salah tanggapan apa-apa peruntukan undang-undang yang terpakai. Lihat antara lain huraian Mahkamah Persekutuan dalam kesGanYook Chin and Anor v Lee Ing Chin AndOrs[2004]4 CLJ 309, dan juga

 

9

 

keputusan yang lebih terkini oleh panel Mahkamah Rayuan dalam kes First Count Sdn Bhd v Wang Yew Logging & Plantation Sdn

 

Bhd[2013] MLJU 274 yang memperakukan prinsip-prinsip mantap ini seperti berikut:

 

“The law onappellateintervention on finding of facts by a trial Judge is trite. In this context it may be useful to refer to the case of Muitar Masngud v Lim Kim Chet and Anor (1982) CLJ 107, FC; (1982) 1 MLJ 184, FC, wherein it was held that an appellate court will only interfere and disturb the finding of fact by the trial Judge if crucial evidence had been misconstrued resulting in the uncertainty on one party’s evidence and the consistency of the other party’s evidence being disregarded.

 

It was held that when a trial Judge had so manifestly failed to derive proper benefit from the undoubted advantage of seeing and hearing witnesses at the trial, and in reaching his conclusion, has not properly analyzed the entirety of the evidence which was given before him, it is the plain duty of the appellate court to intervene and correct the error lest otherwise the error results in serious injustice.”

 

In Gan Yook Chin and Anor v Lee Ing Chin And Ors (2004) 4 CLJ 309 FC, the Federal Court echoed the following:

 

“In our view, the Court of Appeal in citing these cases had clearly borne in mind the central feature ofappellateintervention i.e. to determine whether or not the trial court had arrived at its decision or finding correctly on the basis of the relevant law and/or the established evidence. In so doing, the Court of Appeal was perfectly entitled to examine the process of evaluation of the evidence by the trial court. Clearly, the phrase “insufficient judicial

 

10

 

appreciation of evidence” merely relate to such a process. This is reflected in the Court of Appeal’s restatement that a Judge who was required to adjudicate upon a dispute must arrive at his decision on an issue of fact by assessing, weighing and, for good reasons, either accepting or rejecting the whole or any part of the evidence placed before him. The Court of Appeal further reiterated the principle central to appellate intervention i.e. that a decision arrived at by a trial court without judicial appreciation of the evidence might be set aside on appeal.”

 

[20] Seperti tersirat dalam petikan di atas, Mahkamah Rayuan seharusnya menilai sama ada kelebihan pandang-dengar (“audiovisual”) yang diperolehi hakim bicara patut diketepikan atau tidak. Mahkamah ini oleh itu seharusnya tidak campurtangan melainkan dalam keaadan di mana“[the] trial Judge had so manifestly failed to derive proper benefit from the undoubted advantage of seeing and hearing witnesses at the trial, and in reaching his conclusion, has not properly analyzed the entirety of the evidence which was given before him”dalam keadaan mana “it is the plain duty of the appellate court to intervene and correct the error lest otherwise the error results in serious injustice”.

 

PENILAIAN MAHKAMAH INI

 

[21] Kami telah menimbangkan secara terperinci penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi yang bijaksana serta mengkaji secara menyeluruh keterangan yang dikemukakan di Mahkamah Tinggi serta dapatan-dapatan fakta yang dirumuskan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi. Kami dapati tidak ada sebab untuk mengusik keputusan Hakim Mahkamah Tinggi. Rayuan ini dibawa pada dasarnya untuk mencabar

 

11

 

dapatan-dapatan fakta Hakim yang bijaksana. Ini jelas dapat dilihat apabila meneliti alasan-alasan dalam Memorandum Rayuan dan hujahan peguam Perayu-Perayu.

 

[22] Dapatan Hakim Mahkamah Tinggi bahawa sebenarnya Perayu Pertama telah membayar sebahagian besar harga jualan di bawah Perjanjian Jual Beli Pertama sebelum Perjanjian Jual Beli Kedua ditandatangani berlandaskan keterangan yang jelas.Hakim Mahkamah Tinggi merujuk kepada keterangan Perayu Pertama sendiri yang telah menyatakan bahawaResponden Pertama telah mengakui menerima keseluruhan harga jualan hartanah tersebut. Seterusnya, Perayu Pertama sendiri mengakui dalam keterangannya bahawa Responden Kedua tidak tahu menahu tentang penjualan hartanah tersebut oleh Responden Pertama, abangnya.

 

[23] Rumusan munasabah yang boleh dibuat ialah Perayu Pertama telah ditipu oleh Responden Pertama apabila Responden Pertama menyakinkan beliau ia(Responden Pertama)adalah pemilik tunggal hartanah tersebut.

 

[24] Hakim yang bijaksana merumuskan : “Keterangan P1 ini sudah cukup untuk membatalkan tuntutan PP terhadap D2.” Dengan hormat, kami bersetuju sepenuhnya dengan keputusan ini.

 

[25] Sepatutnya Perayu Pertama bertindak dengan lebih berhati-hati apabila menandatangani Perjanjian Jual Beli Pertama yang dibuat tanpa penglibatan Responden Ketiga sebagai peguam. Setelah kesilapan berlaku Perayu Pertama kini cuba mengalihkan pandangan terhadap

 

12

 

peguam yang menyediakan Perjanjian Jual Beli Kedua (yang anihnya ditandatangani pula oleh isteri Perayu Pertama sebagai pembeli).

 

[26] Pada pendapat kami, tanggungjawab Responden Ketiga sebagai peguampada asasnya tertakluk pada peruntukan-peruntukan dalam dokumen-dokumen jual beli yang disediakan olehnya. Prinsip ini dapat dilihat dalam kesMahkamah Rayuan Wong Kiong Hung & Anor v Chang Siew Lan & AnotherAppeal [2009] 3 CLJ, yang dirujuk oleh peguam Perayu-Perayu sendiri. Mahkamah Rayuan dalam Wong Kiong Hung,supra, dalam kupasan prinsip-prinsip terpakai menyatakan undang-undang kecuaian terhadap peguamcara secara umum dan kemudiannya menurunkan undang-undang bersabit pemecahan tanggungjawab peguamcara di sisi kontrak. Atas fakta rayuan di hadapan kami ini, kedua-dua keadaan ini tidak seharusnya dipisahkan. Mahkamah perlu juga menilai dan memutuskan keluasan tanggungjawab Responden Ketiga sebagai peguamcara dalam urusan jual beli ini dari sudut pertalian kontrak di antara Perayu-Perayu dan Responden Ketiga. Merujuk pada prinsip-prisnsip terpakai yang dinyatakan dalam Wong Kiong Hung,supra, Mahkamah Rayuan menurunkan:

 

“To succeed in the tort of negligence against the solicitor, it is incumbent on the client to establish that:

 

(1) The solicitor owes the client a duty of care;

 

(2) There is a breach of that duty by the solicitor;

 

(3) The client has thereby suffered damages; dan

 

(4) The damage is not too remote a consequence of the

 

breach…

 

13

 

For the purpose of establishing a breach of contractual duty against the solicitor, the client must prove:

 

(1) The existence of a contractual relationship which expressly or impliedly imposes a contractual duty on the solicitor;

 

(2) There is a breach thereof by the solicitor;

 

(3) The client has suffered damage; and

 

(4) The damage is not too remote a consequence of the breach…

 

A man or a woman who practices a profession is bound to exercise the care and skill of an ordinary competent practitioner in that profession.” (lihat muka surat 761 hingga 762 laporan kes)

 

[27] Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi dengan tepat telah merujuk pada pihak yang disebut dalam Perjanjian Jual Beli Kedua. Pembeli yang dinyatakan bukan Perayu Pertama mahu pun Perayu Kedua. Atas alasan ini sahaja, tanggungjawab undang-undang terhadap Perayu-Perayu dalam erti kata “duty of care” tidak wujud. Sekali lagi, pada penilaian kami keputusan Hakim Mahkamah Tinggi betul dan tepat. Seperti tersebut terdahulu, untuk Perjanjian Jual Beli Pertama, ini tidak melibatkan Responden Ketiga langsung.

 

[28] Perayu-perayu juga berhujah bahawa berlaku pecah tanggungjawab sebab Responden Ketiga telah tidak menasihatkan mereka bahawa hartanah tersebut tertakluk pada sekatan dan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri. Nyata hujah ini kurang meyakinkan dan tidak bermerit. Bagaimanakah hujah ini boleh menjadi relevan bila urusan jual beli di antara Perayu Pertama dan Responden Pertama telah selesai

 

14

 

ditandatangani dan harga belian dibayar sebelum Responden Ketiga terlibat?

 

[29] Juga nyata dalam keterangan bahawa Responden Ketiga meragui tandatangan Jamilah binti Ibrahim, dan sehingga hari ini Perjanjian Jual Beli Kedua itu belum disempurnakan. Perjanjian ini tidak diberi tarikh dan tidak disetemkan. Responden Ketiga sendiri tidak menandatangani bahagian penyaksian tandatangan Jamilah binti Ibrahim. Hakim Mahkamah Tinggi yakin tidak ada keterangan yang membuktikan tandatangan yang kononnya diturunkan oleh Jamilah binti Ibrahim adalah tandatangannya. Jadi siapakah insan yang berpurdah yang menurunkan tandatangan yang kononnya tandatangan Jamilah binti Ibrahim, iaitu Responden Kedua? Dalam laporan polisPerayuPertama yang terdapat pada muka surat 146, Rekod Rayuan, Jilid II, Bahagian B, PerayuPertama merekodkan:

 

“Saya dapat tahu bahawa urusan jual beli rumah telah ditipu dengan memalsukan tandatangan tandatangan isterinya [isteri Responden Pertama] bernama Zaratolhanim binti Bahari yang menyamar sebagai kakak Jamadi yang bernama Jamilah binti Ibrahim…”

 

KESIMPULAN DAN KEPUTUSAN

 

[30] Setelah menilai penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi yang bijaksana dan mengkaji keterangan keseluruhan dalam rayuan ini, kami memutuskan bahawa rayuan ini ditolak dengan kos. Kami juga arahkan deposit dikembalikan kepada pihak Perayu-Perayu. Penghakiman Mahkamah Tinggi dengan ini dikekalkan.

 

15

 

[31] Atas isu kos, kami putuskan kos RM10,000.00 hendaklah dibayar oleh Perayu-Perayu kepada Responden Ketiga sahaja. Responden Kedua tidak berhak kepada kos sebab Responden Kedua dan Peguam Responden Kedua tidak hadir pada hari pendengaran substantif rayuan ini.

 

Sgd.

 

(DATO’ MOHAMAD ARIFF BIN MD YUSOF)

 

Hakim Mahkamah RayuanMalaysia Putrajaya

 

Bertarikh: 4 Julai 2013

 

Pihak-Pihak:

 

bagi pihak Perayu-Perayu: Shuhaimi bin Mat Hashim

 

Tetuan Zulhaimi & Co

 

Oval Chambers Masyhur House No. 71, Jalan Mengkuang 12200 Butterworth.

 

bagi pihak Responden Kedua: Nazira binti Abd. Rahim

 

Tetuan Paizah & Nazira

 

No. 1, 1st Floor Lorong Tunku Asaad 09000 Kulim Kedah

 

16

 

bagi pihak Responden Ketiga: Mohammad Shahran bin Hj. Hashim Tetuan Shahran Hashim & Partners No. 6919, 1st Floor Jalan Ong Yi How 13400 Butterworth.

 

17

PDF Source: http://www.kehakiman.gov.my