Syed Hussain Bin Syed Junid&9lagi V Pentadbir Tanah Negeri Perlis

  

Download PDF Here

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN)

 

RAYUAN SIVIL NO. R-01-396-2011

 

ANTARA

 

1. SYED HUSSAIN BIN SYED JUNID

 

2. SYED ALI BIN SYED JUNID

 

3. FARIDAH BINTI OMAR

 

4. ISMET BIN OMAR

 

5. SOFIAH BINTI SIKH UMAR

 

6. SHK. FAUZI BIN .S ALI BAJUNID DAN

 

JUNAIDAH BINTI S. ALI BAJUNID (Pentadbir Harta Pesaka SHEIKH ALI @ SHAIKH ALI B.S. ABDUL HAMID BAJUNID, Simati)

 

7. JUNAIDAH BINTI S. ALI BAJUNID (Pentadbir Harta Pesaka SABARIAH @ SABARIAH BINTI ISMAIL)

 

8. SHEIKH ABDULLAH BIN SHEIKH JUNAID

 

9. SHEIKH FUAAD BIN SHEIKH OMAR BAJUNID

 

10. SURAIYA BINTI OMAR … PERAYU

 

DAN

 

PENTADBIR TANAH NEGERI PERLIS … RESPONDEN

 

(DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KANGAR RUJUKAN TANAH NO: 15-31-2008

 

ABU YAZID BIN ABDUL RAHMAN & 46 LAGI

 

DAN

 

PEMOHON-

 

PEMOHON

 

PENTADBIR TANAH NEGERI PERLIS

 

RESPONDEN

 

– 2 –

 

KORAM:

 

RAMLY BIN HAJI ALI, HMR ZAHARAH BINTI IBRAHIM, HMR ANANTHAM KASINATHER, HMR

 

PENGHAKIMAN MAHKAMAH

 

FAKTA RINGKAS

 

[1] Perayu-Perayu merupakan tuan punya bersama tanah Lot 710, 711 dan 712 (dahulunya Lot 338) yang dipegang di bawah satu Hakmilik, iaitu GRM 214 Mukim Jejawi/Sungai Adam [“Tanah Subjek”].

 

[2] Melalui Pemberitahu yang diterbitkan dalam Warta Kerajaan Negeri Perlis pada 15/01/2004, perisytiharan telah dibuat di bawah seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960 [“APT 1960”] bahawa keseluruhan Tanah Subjek, seluas 21.3858 hektar, diambil bagi tujuan di bawah perenggan 3(1)(c) APT 1960, iaitu untuk Tapak Projek Perumahan Awam Kos Rendah Kubang Gajah.

 

[3] Selepas siasatan diadakan oleh Pentadbir Tanah Negeri Perlis, pampasan berjumlah RM 2,093,391.20 telah diawardkan bagi pengambilan Tanah Subjek.

 

[4] Perayu-Perayu dan tuan-tuan punya bersama yang lain (kesemuanya 47 orang) telah mengemukakan bantahan, yang dirujukkan kepada Mahkamah Tinggi, tentang 2 isu: iaitu jumlah pampasan, dan bahawa tanah telah dinilaikan berdasarkan nilai

 

R-01-396-2011 SyedHussain bin Syed Junid & 9 lagi v Pentadbir Tanah Negeri Perlis

 

– 3 –

 

bagi 3 lot berasingan [“Lot Komponen”] yang kepadanya Tanah Subjek itu telah dipecahkan.

 

[5] Beberapa orang daripada tuan punya tanah yang membuat bantahan telah kemudiannya merekodkan penghakiman persetujuan di Mahkamah Tinggi.

 

PROSIDING DAN KEPUTUSAN MAHKAMAH TINGGI

 

[6] Bantahan yang dirujukkan ke Mahkamah Tinggi telah didengar oleh Mahkamah Tinggi yang terdiri daripada Yang Arif Hakim serta 2 orang Pengapit, iaitu seorang Pengapit Penilai Kerajaan dan seorang Pengapit Penilai Swasta, seperti yang diperuntukkan dalam subseksyen 40A(2) APT 1960.

 

[7] Pendapat kedua-dua Pengapit itu telah diberikan secara bertulis dan berasingan oleh mereka sebagaimana yang dikehendaki oleh seksyen 40C APT 1960. Kedua-dua Pengapit itu bersependapat bahawa kadar pampasan yang wajar ialah RM1.60 sekaki persegi.

 

[8] Berasaskan pendapat itu maka, menurut subseksyen 40D(1) APT 1960, Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa pampasan bagi tanah yang diambil ialah pada kadar RM1.60 sekaki persegi.

 

[9] Dengan yang demikian, jumlah pampasan baru bagi keseluruhan Tanah Subjek seluas 21.3858 hektar (iaitu bersamaan dengan 2,301,944.80 kaki persegi) ialah RM 3,683,111.68. Bererti bahawa tambahan pampasan ialah sebanyak RM 1,589,720.48. Pemohon-Pemohon yang meneruskan tindakan di Mahkamah

 

R-01-396-2011 SyedHussain bin Syed Junid & 9 lagi v Pentadbir Tanah Negeri Perlis

 

– 4 –

 

Tinggi itu diawardkan bahagian mereka daripada tambahan pampasan itu mengikut kadar/takat kepentingan masing-masing.

 

RAYUAN DI MAHKAMAH RAYUAN

 

[10] Perayu-Perayu, walau bagaimanapun, masih tidak berpuas hati dan memfailkan rayuan kepada Mahkamah Rayuan atas alasan bahawa Mahkamah Tinggi telah silap kerana Tanah Subjek dikatakan telah dinilai berdasarkan nilai 3 Lot Komponen secara berasingan, dan tidak dinilai berdasarkan nilai keseluruhan Tanah Subjek.

 

ISU AWAL: SUBSEKSYEN 42(3) APT 1960

 

[11] Subseksyen 42(3) APT 1960 jelas memperuntukkan bahawa apa-apa keputusan Mahkamah Tinggi di bawah seksyen 40D APT 1960, iaitu keputusan tentang pampasan, adalah muktamad dan tidak boleh ada rayuan selanjutnya kepada Mahkamah yang lebih tinggi tentang perkara itu.

 

[12] Subseksyen 49(1) APT 1960 pula, dalam proviso kepada subseksyen itu, memperuntukkan bahawa apabila keputusan Mahkamah Tinggi merupakan suatu award pampasan, maka tiada rayuan boleh dibuat terhadap keputusan itu.

 

[13] Mahkamah Persekutuan dalam kes Calamas v Pentadbir Tanah Batang Padang [2011] 5 CLJ 125 telah memutuskan bahawa subseksyen 42(3) dan 49(1) APT 1960 tidak membenarkan rayuan terhadap award pampasan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi bagi pengambilan tanah.

 

R-01-396-2011 SyedHussain bin Syed Junid & 9 lagi v Pentadbir Tanah Negeri Perlis

 

– 5 –

 

[14] Pada hemat kami, isu yang dirayukan kepada Mahkamah ini merupakan isu yang melibatkan amaun/award pampasan bagi pengambilan Tanah Subjek.

 

[15] Oleh yang demikian, kami berpuas hati bahawa berdasarkan subseksyen 42(3) dan 49(1) APT 1960 kami tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar rayuan ini. Alasan itu sahaja pun sudah memadai untuk kami menolak rayuan ini.

 

ISU ASAS PENILAIAN

 

[16] Walau bagaimanapun, kami telah juga meneliti Rekod Rayuan untuk melihat sama ada benar apa yang dikatakan oleh Perayu, iaitu bahawa terdapat kesilapan dalam asas penilaian bagi nilai pasaran/pampasan Tanah Subjek.

 

[17] Hujah Perayu-Perayu bahawa pampasan telah diberikan berasaskan nilai 3 Lot Komponen secara berasingan telah dibuat oleh mereka berasaskan sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi seperti yang dipetik dalam perenggan 2 Memorandum Rayuan mereka.

 

[18] Namun demikian, jika diteliti dengan cermat keputusan Mahkamah Tinggi itu, akan dapat dilihat bahawa apa yang dipetik itu merupakan sebahagian daripada perenggan 4 keputusan Mahkamah Tinggi yang menjelaskan alasan bagi bantahan tuan-tuan punya tanah itu, BUKAN keputusan Mahkamah Tinggi itu.

 

[19] Kami telah meneliti keputusan Mahkamah Tinggi, khususnya pendapat bertulis kedua-dua Pengapit.

 

R-01-396-2011 SyedHussain bin Syed Junid & 9 lagi v Pentadbir Tanah Negeri Perlis

 

– 6 –

 

[20] Kami mendapati bahawa kedua-dua Pengapit telah memberikan pendapat mereka tentang nilai Tanah Subjek BERDASARKAN NILAI KESELURUHAN TANAH. Ini jelas daripada perenggan 6.2.1.a. laporan Pengapit Penilai Kerajaan dan perenggan (ii) laporan Pengapit Penilai Swasta.

 

[21] Pengapit Penilai Kerajaan malah telah bersetuju dengan pendapat Penilai Perayu sendiri tentang faktor “marriage value” yang patut diambil kira. Beliau juga bersetuju Tanah Subjek patut dinilai sebagai tanah tepi jalan. Bererti bahawa beliau tidak menggunakan penilaian berasaskan lot yang dipecahkan kerana daripada 3 Lot Komponen itu hanya Lot 712 yang terletak di tepi jalan. Lot Komponen yang paling besar, iaitu Lot 711 seluas 18.39 hektar, dipisahkan daripada Lot 710 dan 712 oleh simpanan terusan air, dan terletak di bahagian lapisan kedua dari jalan.

 

[22] Pengapit Penilai Swasta pula menyatakan dengan jelas bahawa Tanah Subjek patut dinilai berdasarkan “lot ibu”, yakni Lot 338. Jelas juga bahawa beliau mempertikaikan pemberian award Pentadbir Tanah yang memberikan award mengikut nilai tanah Lot Komponen secara berasingan kerana, menurut Pengapit itu, pemberian award sedemikian melanggar prinsip penilaian tanah.

 

[23] Oleh yang demikian, kami berpuas hati bahawa rayuan ini jelas tidak berasas.

 

KEPUTUSAN

 

[24] Berdasarkan pertimbangan yang dijelaskan di atas, kami sebulat suara menolak rayuan ini dengan kos.

 

R-01-396-2011 SyedHussain bin Syed Junid & 9 lagi v Pentadbir Tanah Negeri Perlis

 

– 7 –

 

[25] Kami menetapkan bahawa kos sebanyak RM5,000 hendaklah dibayar kepada Responden.

 

tt

 

(ZAHARAH BINTI IBRAHIM)

 

Hakim,

 

Mahkamah Rayuan, Malaysia.

 

Putrajaya.

 

27 Ogos 2013.

 

Peguam bagi Perayu:

 

Dato’ K. Kirubakaran Encik Peter Miranda

 

[Tetuan Peter Miranda & Co.]

 

Peguam bagi Responden:

 

Puan Aliza Jamaluddin, Penolong Penasihat Undang-Undang Negeri [Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri, Negeri Perlis]

 

R-01-396-2011 SyedHussain bin Syed Junid & 9 lagi v Pentadbir Tanah Negeri Perlis

PDF Source: http://www.kehakiman.gov.my