Ketua Polis Daerah Padang Besar, Perlis&2lagi V Mohd Shahril Anuar Bin Hj Rashid

  

Download PDF Here

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN)

 

RAYUAN SIVIL NO. P-01-51-2010

 

ANTARA

 

1. KETUA POLIS

 

DAERAH PADANG BESAR, PERLIS

 

2. KETUA POLIS NEGARA

 

3. KERAJAAN MALAYSIA … PERAYU

 

DAN

 

MOHD SHAHRIL ANUAR BIN HJ RASHID … RESPONDEN

 

[Dalam Mahkamah Tinggi Malaya Di Pulau Pinang Guaman Sivil No. 22-195-20031

 

Antara

 

Mohd Shahril Anuar Bin Hj Rashid

 

Plaintif

 

Dan

 

1. Ketua Polis

 

Daerah Padang Besar, Perlis

 

2. Ketua Polis Negara

 

3. Kerajaan Malaysia … Defendan

 

KORAM:

 

MOHD HISHAMUDIN BIN MOHD YUNUS, HMR ZAHARAH BINTI IBRAHIM, HMR ANANTHAM KASINATHER, HMR

 

– 2 –

 

PENGHAKIMAN MAHKAMAH

 

FAKTA LATAR BELAKANG

 

1. Responden merupakan seorang anggota polis berpangkat Konstabel pada masa yang material.

 

2. Melalui surat bertarikh 14/06/2002 [“Surat Tunjuk Sebab”], Responden telah dimaklumkan bahawa Lembaga Tatatertib Polis Diraja Malaysia yang berkenaan [“Lembaga Tatatertib”] telah menerima laporan bahawa Responden telah melanggar tatakelakuan yang menyebabkan tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja di bawah peraturan 28 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [“Peraturan-Peraturan Tatatertib 1993”] boleh diambil terhadapnya.

 

3. Alasan bagi mengatakan bahawa Responden dikatakan melanggar tatakelakuan itu ialah dia dikatakan telah melanggar subperaturan 7(1) Peraturan-Peraturan Tatatertib 1993, iaitu larangan bagi penyalahgunaan atau penagihan dadah berbahaya, dan oleh itu telah melanggar perenggan 4(2)(c) Peraturan-Peraturan yang sama kerana dengan melanggar subperaturan 7(1) itu Responden dianggap telah tidak bertanggungjawab.

 

4. Responden dikehendaki “mengemukakan representasi bertulis kepada Pengerusi Lembaga Tatatertib melalui Ketua Polis Daerah dengan menyatakan alasan-alasan untuk membebaskan diri” Responden dalam masa 25 hari dari tarikh dia menerima Surat Tunjuk Sebab itu. Surat Tunjuk Sebab ini diserahkan pada Responden pada 27/06/2002.

 

P-01-51-2010 Ketua Polis Daerah Padang Besar & 2 lagi vMohd Shahril Anuar bin Hj Rashid

 

– 3 –

 

5. Melalui surat bertarikh 29/07/2002 Responden telah mengemukakan representasinya dalam 9 muka surat yang intipatinya ialah menafikan dia penagih dadah.

 

6. Sebelum itu, Responden telah memohon, melalui surat bertarikh 12/07/2002, agar tempoh untuk dia membuat representasi dilanjutkan sehingga 04/08/2002 kerana tempoh itu sepatutnya berakhir pada 22/07/2002.

 

7. Melalui surat bertarikh 18/11/2002 [“Surat Keputusan

 

Lembaga Tatatertib”], Responden telah dimaklumkan bahawa Lembaga Tatatertib telah menimbangkan representasi Responden tetapi Responden “tidak dapat membersihkan diri” sehingga memuaskan hati daripada pertuduhan tatatertib seperti yang disebut dalam Surat Tunjuk Sebab itu. Oleh itu Responden didapati bersalah terhadap “Pertuduhan Pertama” dan dikenakan hukuman Buang Kerja mengikut “Peraturan 38(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2002”.

 

TINDAKAN RESPONDEN DI MAHKAMAH TINGGI

 

8. Responden telah memfailkan Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan pada 03/04/2003 menuntut-

 

(a) suatu perisytiharan bahawa pembuangan dan penamatan kerja Responden berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Tatatertib itu tidak sah dan tidak berkesan dan dia masih lagi seorang konstabel polis yang berhak kepada semua gaji dan faedah lain jawatan itu;

 

P-01-51-2010 Ketua Polis Daerah Padang Besar & 2 lagi vMohd Shahril Anuar bin Hj Rashid

 

– 4 –

 

(b) suatu siasatan diadakan untuk menentukan gaji dan faedah lain yang layak diterima olehnya;

 

(c) ganti rugi;

 

(d) kos; dan

 

(e) relif (“pelepasan dan/atau pemulihan”) lain yang difikirkan wajar oleh Mahkamah.

 

9. Semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi, 4 isu telah dibangkitkan:

 

(a) ketidakpatuhan peraturan 28 Peraturan-Peraturan Tatatertib 1993;

 

(b) rekod lampau Responden telah diambil kira semasa mengenakan hukuman;

 

(c) proses pembuatan keputusan adalah cacat;

 

(d) Responden tidak diberi peluang untuk membuat rayuan peringanan hukuman.

 

KEPUTUSAN MAHKAMAH TINGGI

 

10. Mahkamah Tinggi telah membenarkan tuntutan Responden atas 2 isu seperti yang berikut:

 

(1) proses pembuatan keputusan didapati cacat kerana Surat Keputusan Lembaga Tatatertib mengatakan Lembaga Tatatertib mendapati Responden telah gagal “membersihkan diri” sedangkan dia diminta membuat representasi untuk

 

P-01-51-2010 Ketua Polls Daerah Padang Besar & 2 lagi vMohd Shahril Anuar bin Hj Rashid

 

– 5 –

 

“membebaskan diri” dan oleh itu Perayu telah mengubah standard yang perlu dipatuhi oleh Responden;

 

(2) rekod lampau Responden telah diambil kira semasa menjatuhkan hukuman sedangkan Surat Tunjuk Sebab tidak menyebut rekod lampau Responden dan oleh itu dia tidak berpeluang untuk menjelaskan atau menyanggah rekod itu atau membuktikan yang sebaliknya tentang rekod itu;

 

11. Rayuan Perayu di hadapan kami ini ialah terhadap keputusan Mahkamah Tinggi tentang dua isu yang tersebut di atas.

 

ANALISIS ISU

 

Isu tentang proses yang cacat

 

12. Hakim bicara yang bijaksana memutuskan bahawa standard “membersihkan diri” tidak pernah didengar sebelum itu dan oleh itu memutuskan bahawa Lembaga Tatertib telah melakukan kesilapan Anisminic yang menjadikan keputusan Lembaga Tatatertib itu ultra vires kuasanya.

 

13. Kami telah meneliti Surat Tunjuk Sebab dan Surat Keputusan Lembaga Tatatertib itu.

 

14. Memang benar dalam Surat Tunjuk Sebab itu Responden dikehendaki supaya mengemukakan representasi untuk “membebaskan diri” daripada “pertuduhan” bahawa dia melanggar Peraturan-Peraturan Tatatertib 1993.

 

P-01-51-2010 Ketua Polis Daerah Padang Besar & 2 lagi vMohd Shahril Anuar bin Hj Rashid

 

– 6 –

 

15. Memang benar juga bahawa dalam Surat Keputusan Lembaga Tatatertib itu Responden dikatakan telah “tidak dapat membersihkan diri” daripada pertuduhan itu.

 

16. Kami juga telah meneliti peruntukan peraturan 28 Peraturan-Peraturan Tatatertib 1993 sebagaimana yang berkuat kuasa pada 14/06/2002, iaitu tarikh Surat Tunjuk Sebab. Pada hemat kami, selepas meneliti Rekod Rayuan, peruntukan yang relevan dalam peraturan 28 itu bagi maksud rayuan ini ialah subperaturan (1), (2) dan (3).

 

17. Subperaturan 28(1), (2) dan (3) itu adalah seperti yang berikut:

 

28. (1) Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan yang bersidang untuk menimbangkan suatu kes yang pelanggaran tatatertib yang diadukan adalah didapati daripada jenis yang patut dikenakan suatu hukuman buang kerja atau turun pangkat hendaklah menimbangkan segala maklumat yang ada dan jika didapati bahawa terdapat suatu kes prima facie terhadap pegawai itu untuk dibuang kerja atau diturunkan pangkat, Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan hendaklah mengarahkan supaya suatu pernyataan yang mengandungi fakta-fakta pelanggaran tatatertib yang dikatakan telah dilakukan oleh pegawai itu dan apa-apa alasan yang dicadangkan yang berdasarkannya pegawai itu hendak dibuang kerja atau diturunkan pangkat dihantarkan kepada pegawai itu dan pegawai itu hendaklah diminta membuat suatu representasi bertulis, yang mengandungi alasan-alasan yang berdasarkannya pegawai itu bergantung untuk membebaskan dirinya, dalam tempoh tidak kurang daripada dua puluh satu hari dari tarikh penerimaan pertuduhan itu.

 

(2) Jika, selepas menimbangkan representasi yang dibuat menurut subperaturan (1), Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berpendapat bahawa pelanggaran tatatertib atau salahlaku oleh pegawai itu tidak patut dikenakan hukuman buang kerja atau turun

 

P-01-51-2010 Ketua Polis Daerah Padang Besar & 2 lagi vMohd Shahril Anuar bin Hj Rashid

 

– 7 –

 

pangkat, Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan bolehlah mengenakan ke atas pegawai itu apa-apa hukuman yang lebih ringan yang difikirkannya sesuai dan patut.

 

(3) Jika pegawai itu tidak membuat apa-apa representasi dalam tempoh yang dinyatakan dalam subperaturan (1), atau jika pegawai itu membuat representasi yang tidak dapat membebaskan dirinya sehingga memuaskan hati Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan, Pihak Berkuasa Tatatertib itu hendaklah terus menimbangkan dan memutuskan sama ada untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat pegawai itu.

 

[Tekanan ditambahkan]

 

18. Peraturan-Peraturan Tatatertib 1993 itu telah dipinda melalui Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) (Pindaan) 2002 yang mula berkuat kuasa pada 22/06/2002.

 

19. Maka, pada tarikh Surat Tunjuk Sebab diserahkan kepada Responden pada 27/06/2002, peruntukan peraturan 28 bukan lagi seperti yang berkuat kuasa pada 14/06/2002 kerana selepas pindaan itu kesemua peruntukan tentang prosedur tatatertib diletakkan dalam Bahagian V. Selepas pindaan, Bahagian IV yang mengandungi peraturan 28 sekarang menjadi Bahagian yang berkaitan dengan pegawai yang tertakluk kepada prosiding jenayah. Oleh yang demikian, selepas pindaan, peruntukan yang bersamaan dengan peruntukan dalam peraturan 28 yang berkuat kuasa sebelum pindaan ialah peruntukan yang terkandung dalam peraturan 37 dalam Bahagian V Peraturan-Peraturan Tatatertib 1993 sebagaimana yang dipinda.

 

20. Peraturan 37 itu memperuntukkan yang berikut:

 

P-01-51-2010 Ketua Polis Daerah Padang Besar & 2 lagi vMohd Shahril Anuar bin Hj Rashid

 

– 8 –

 

37. (1) Jika ditentukan di bawah subperaturan 35(2) bahawa kesalahan tatatertib yang diadukan terhadap seseorang pegawai adalah daripada jenis yang patut dikenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat, Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan yang kepadanya kes itu dirujukkan hendaklah menimbangkan segala maklumat yang ada.

 

(2) Jika didapati oleh Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan bahawa wujud suatu kes prima facie terhadap pegawai itu, Pengerusi Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan hendaklah-

 

(a) mengarahkan supaya suatu pertuduhan yang mengandungi fakta kesalahan tatatertib yang dikatakan telah dilakukan oleh pegawai itu dan alasan-alasan yang berdasarkannya pegawai itu dicadangkan supaya dibuang kerja atau diturunkan pangkatnya dihantar kepada pegawai itu; dan

 

(b) menghendaki pegawai itu untuk membuat, dalam

 

tempoh dua puluh satu hari dari tarikh dia dimaklumkan pertuduhan itu melalui notis di bawah peraturan 52, suatu representasi bertulis yang mengandungi alasan-alasan yang padanya dia bergantung untuk

 

membebaskan dirinya.

 

(3) Jika, setelah menimbangkan representasi yang dibuat menurut subperaturan (1), Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berpendapat bahawa kesalahan tatatertib yang dilakukan oleh pegawai itu tidak mewajarkan hukuman buang kerja atau turun pangkat, Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh mengenakan ke atas pegawai itu apa-apa hukuman yang lebih ringan yang dinyatakan dalam peraturan 38 sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Pihak Berkuasa Tatatertib itu.

 

(4) Jika pegawai itu tidak membuat apa-apa representasi dalam tempoh yang dinyatakan dalam perenggan (2)(b), atau jika pegawai

 

P-01-51-2010 Ketua Polis Daerah Padang Besar & 2 lagi vMohd Shahril Anuar bin Hj Rashid

 

– 9 –

 

itu telah membuat representasi sedemikian tetapi representasi itu tidak dapat membersihkan dirinya sehingga memuaskan hati Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan, Pihak Berkuasa Tatatertib itu hendaklah terns menimbangkan dan membuat keputusan tentang pembuangan kerja atau penurunan pangkat pegawai itu.

 

(5) Jika Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berpendapat bahawa kes terhadap pegawai itu menghendaki penjelasan lanjut, Pihak Berkuasa Tatatertib boleh menubuhkan suatu Jawatakuasa Penyiasatan bagi maksud mendapatkan penjelasan lanjut sedemikian.

 

[Tekanan ditambahkan]

 

21. Dapat dilihat bahawa apabila Lembaga Tatatertib menimbangkan representasi Responden, Lembaga itu sememangnya perlu menentukan sama ada representasi itu dapat “membersihkan diri” Responden kerana itulah yang dikehendaki supaya dilakukan oleh Lembaga itu oleh subperaturan 37(4).

 

22. Perlu diperhatikan bahawa dalam teks bahasa Inggeris Peraturan-Peraturan Tatatertib 1993 itu sebagaimana yang dipinda padanan bagi “membebaskan diri” dalam perenggan 37(2)(b) dan “membersihkan diri” dalam subperaturan 37(4) (yakni kedua-duanya) ialah “exculpate himself”.

 

23. Adakah beban “membersihkan diri” itu berbeza daripada beban

 

“membebaskan diri”?

 

24. Jika rujukan dibuat kepada Kamus Dewan, edisi keempat, perkataan “bersih” diberi makna, antara lain “bebas drpd anasir yg tidak baik (spt pengaruh, tuduhan, dsb).” Perkataan “membersihkan” pula diberi makna, antara lain, “menjadikan bersih (bebas drpd anasir yg tidak

 

P-01-51-2010 Ketua Polis Daerah Padang Besar & 2 lagi vMohd Shahril Anuar bin Hj Rashid

 

– 10 –

 

dikehendaki), membebaskan”, dan juga “menghapuskan anggapan (tuduhan dll) yg tidak baik pd diri seseorang”.

 

25. Kami berpuas hati bahawa beban “membebaskan diri” dan

 

“membersihkan diri” merupakan beban yang sama. Maka isu yang dibangkitkan ini, pada hemat kami adalah isu yang remeh dan penggunaan perkataan “membersihkan” itu tidak sekali-kali

 

memudaratkan Responden.

 

Ruiukan pada rekod lampau Responden

 

26. Isu kedua yang dibangkitkan di hadapan kami ialah isu rujukan kepada buku perkhidmatan Responden.

 

27. Semasa saksi SD1, yang merupakan pengerusi Lembaga Tatatertib yang mengendalikan kes tatatertib Responden dan orang yang menandatangani Surat Tunjuk Sebab dan Surat Pemberitahuan Hukuman Tatatertib, disoal balas beliau telah ditanya dan telah menjawab seperti yang berikut:

 

Q28 – Selepas mendapati plaintiff bersalah. Adakah LTT meneliti

 

lapuran akhlak atau lapuran peribadi plaintiff?

 

A – Ya.

 

Q29 – Apa?

 

A – Rekod perkhidmatan dan lapuran dari Ketua beliau berkait dengan tingkahlaku dan perangai. Semuanya ada dalam buku perkhidmatan.

 

28. Hakim bicara yang bijaksana telah memutuskan bahawa beliau terikat dan perlu mematuhi keputusan Mahkamah Agung dalam kes

 

Shamsiah Ahmad Sham v Public Services Commission, Malaysia & Anor

 

P-01-51-2010 Ketua Polis Daerah Padang Besar & 2 lagi vMohd Shahril Anuar bin Hj Rashid

 

– 11 –

 

[1991] 1 CLJ Rep 419 dan keputusan Mahkamah Rayuan dalam kes Ramzan Jantan v Timbalan Ketua Polis Johor & Anor [2008] 3 CLJ 175 serta Subry Hamid v Husaini Tan Sri Ikhwan & Anor [2006] 4 CLJ 50, yang, mengikut beliau, memutuskan bahawa sebelum rekod kelakuan lampau boleh ambil kira, plaintif mesti dimaklumkan supaya dia boleh menjelaskan atau menyanggah rekod itu atau membuktikan yang sebaliknya tentang rekod itu.

 

29. Kami sudah meneliti ketiga-tiga kes itu dan mendapati bahawa dalam ketiga-tiga kes itu terdapat keterangan yang tidak dipertikaikan bahawa rekod lampau pegawai yang menjadi perayu dalam setiap kes itu mengandungi perkara-perkara yang memudaratkan perayu yang berkenaan dan perkara yang memudaratkan perayu itu telah diambil kira oleh pihak berkuasa tatatertib yang berkenaan sama ada semasa membuat keputusan yang mendapati perayu itu bersalah atau semasa menjatuhkan hukuman.

 

30. Dalam rayuan di hadapan kami ini, TIDAK ada keterangan tentang apakah yang terkandung dalam buku perkhidmatan Responden. Tidak juga ada keterangan bahawa ada apa-apa perkara yang memudaratkan Responden dalam buku itu yang telah diambil kira oleh Lembaga Tatatertib dalam memutuskan untuk menjatuhkan hukuman buang kerja.

 

31. Apa yang jelas daripada keterangan SD1 ialah Lembaga Tatatertib telah bersidang 2 kali untuk menimbangkan representasi Responden dan telah memutuskan bahawa dia tidak dapat membebaskan/membersihkan diri daripada pertuduhan yang melibatkan penyalahgunaan dadah, iaitu kelakuan yang dilarang

 

P-01-51-2010 Ketua Polis Daerah Padang Besar & 2 lagi v Mohd Shahril Anuar bin Hj Rashid

 

– 12 –

 

secara khusus dalam peraturan 7 Peraturan-Peraturan Tatatertib 1993.

 

32. Kami berpendapat bahawa fakta dalam kes-kes yang dijadikan autoriti oleh Hakim bicara yang bijaksana boleh dibezakan daripada fakta dalam kes ini.

 

33. Oleh itu, kami berpuas hati bahawa hakikat Responden tidak diberitahu tentang rujukan oleh Lembaga Tatatertib kepada buku perkhidmatannya tidaklah memudaratkannya.

 

KEPUTUSAN

 

34. Berdasarkan pertimbangan yang tersebut di atas, kami sebulat suara membenarkan rayuan ini dan mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi. Kami menetapkan bahawa kos sebanyak RM3,000 hendaklah dibayar oleh Responden kepada Perayu.

 

tt

 

(ZAHARAH IBRAHIM)

 

Hakim, Mahkamah Rayuan Malaysia.

 

Putrajaya.

 

23 Julai 2013.

 

Bagi pihak Perayu:

 

Peguam Kanan Persekutuan Encik Shamsul Bolhassan

 

(Jabatan Peguam Negara)

 

Bagi pihak Responden:

 

Encik Raj Shankar

 

(Tetuan R. Rajasingam & Co)

 

P-01-51-2010 Ketua Polis Daerah Padang Besar & 2 lagi vMohd Shahril Anuar bin Hj Rashid

PDF Source: http://www.kehakiman.gov.my