Karun Maksima Sdn. Bhd. V Pentadbiran Tanah Daerah Port&2lagi Dickson

  

Download PDF Here

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN)

 

RAYUAN SIVIL NO.N-01(A)-118-04/2015

 

ANTARA

 

KARUN MAKSIMA SDN. BHD. … PERAYU

 

(NO. SYARIKAT : 379396-V)

 

DAN

 

1. PENTADBIRAN TANAH DAERAH PORT DICKSON

 

2. PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

 

3. MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI, RESPONDEN-NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS … RESPONDEN

 

(Dalam Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban Dalam Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia Permohonan untuk Semakan Kehakiman No: 13-7-07 Tahun 2010)

 

Dalam perkara mengenai suatu permohonan untuk Perintah Certiorari berkenaan keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus (“MMKN”) bertarikh 3 Mac 2010

 

dan

 

Dalam perkara mengenai surat bertarikh 2 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pentadbir Tanah Port Dickson dan/atau Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson

 

dan

 

Dalam perkara mengenai Aturan 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980

 

dan

 

– m.s. 1 –

 

Dalam perkara mengenai Bab 1 Bahagian 3 dan Bab 1, 2 dan 3 Bahagian 5 Kanun Tanah Negara 1965

 

dan

 

Dalam perkara mengenai Perenggan 1 Jadual kepada Akta Kehakiman Mahkamah, 1964

 

dan

 

Dalam perkara mengenai Borang 5A di bawah seksyen 82 Kanun Tanah Negara 1965

 

dan

 

Dalam perkara Perintah Mahkamah Tinggi bertarikh 16 Jun 2011 dalam permohonan untuk Semakan Kehakiman No. 13-4-2010

 

ANTARA

 

KARUN MAKSIMA SDN. BHD. … PERAYU

 

(NO. SYARIKAT : 379396-V)

 

DAN

 

1. PENTADBIRAN TANAH DAERAH PORT DICKSON

 

2. PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

 

3. MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI, RESPONDEN-

 

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS … RESPONDEN)

 

KORAM

 

MOHD ZAWAWI SALLEH, HMR VERNON ONG LAM KIAT, HMR ABDUL RAHMAN SEBLI, HMR

 

– m.s. 2 –

 

PENGHAKIMAN MAHKAMAH

 

Pendahuluan

 

[1] Ini ialah rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Seremban bertarikh 27.2.2015 yang menolak permohonan semakan kehakiman yang difailkan oleh Perayu/Pemohon (Lampiran 16) dengan kos sebanyak RM5,000.00.

 

[2] Relif-relif yang dipohon oleh Perayu/Pemohon di Lampiran 16, antara lain, ialah seperti berikut:

 

(a) Kebenaran diberikan untuk suatu perintah certiorari untuk memindahkan kepada Mahkamah Yang Mulia ini dan memansuhkan keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan (“MMKN”) bertarikh 3 Mac 2010 yang kononnya membatalkan kelulusan pemberimilikan tanah dasar laut yang telah diluluskan oleh MMKN melalui Kertas Mesyuarat No. 597/2003 bertarikh 5 Februari 2003, Kertas Mesyuarat No. 1333/2003 bertarikh 9 April 2003, Kertas Mesyuarat No. 3375/2003 bertarikh 17 September 2004 dan Kertas Mesyuarat No. 2694/2004 bertarikh 7 Februari 2005 dan mengarahkan pengembalian bayaran premium sebanyak RM266,246.00 yang dibayar oleh Perayu/Pemohon pada 8 Julai 2003 (dengan ini dan seterusnya dirujuk sebagai “keputusan MMKN bertarikh 3 Mac 2010 tersebut”) dan

 

– m.s. 3 –

 

yang telah dimaklumkan melalui surat Responden Pertama kepada Perayu/Pemohon bertarikh 2 April 2010;

 

(b) Kebenaran diberikan untuk suatu perintah certiorari untuk memindahkan kepada Mahkamah Yang Mulia ini dan memansuhkan surat bertarikh 2 April 2010 yang telah dikeluarkan oleh Responden Pertama;

 

(c) Perintah larangan dikeluarkan terhadap Responden-Responden untuk melarang Responden-Responden daripada bertindak atas dan/atau melaksanakan dan/atau menguatkuasakan keputusan MMKN bertarikh 3 Mac 2010 tersebut dalam apa jua cara sekalipun;

 

(d) Perintah Mandamus terhadap Responden-Responden agar Responden-Responden mengekalkan kelulusan asal permohonan Perayu/Pemohon untuk pemberimilikan tanah kerajaan sebanyak lebih kurang 500 ekar di Mukim Jimah, Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan seperti yang ditandakan dalam pelan lokasi yang dilampirkan bersama-sama permohonan untuk kegunaan pertanian (akuakultur – menternak udang) dan agar Responden-Responden mengambil tindakan untuk mengeluarkan dokumen hakmilik tanah berasingan seperti yang dipersetujui dan mengikut obligasi mereka dan peruntukan seksyen 80(3) Kanun Tanah Negara 1965

 

– m.s. 4 –

 

kepada Perayu/Pemohon untuk tanah tersebut;

 

(e) Deklarasi bahawa keputusan MMKN bertarikh 3 Mac 2010 tersebut adalah batal dan tak sah;

 

(f) Deklarasi bahawa surat bertarikh 2 April 2010 yang telah dikeluarkan oleh Responden Pertama adalah batal dan tak sah;

 

(g) Deklarasi bahawa apa jua urusan atau transaksi berkait dengan tanah berukuran lebih kurang 500 ekar di Mukim Jimah Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan seperti yang ditandakan dalam pelan lokasi yang dilampirkan bersama-sama permohonan termasuk pemberimilikan tanah tersebut kepada mana-mana pihak ketiga (jika ada) sebelum pelupusan tindakan ini adalah batal dan tak sah; dan

 

(h) Gantirugi terhadap Responden-Responden untuk ditaksirkan di hadapan Timbalan Pendaftar/Penolong Kanan Pendaftar.

 

[3] Di akhir penghujahan pihak-pihak, kami telah menangguhkan keputusan rayuan ini. Kini kami menzahirkan keputusan dan alasan-alasan terperinci keputusan.

 

Fakta Kes

 

[4] Bagi membolehkan isu-isu undang-undang yang dibangkitkan

 

– m.s. 5 –

 

dalam rayuan ini dihayati dalam perspektif yang betul, adalah suai manfaat sekiranya kami nyatakan secara ringkas fakta kes seperti berikut:

 

(a) Pada lebih kurang tahun 2002, Perayu/Pemohon telah memohon kepada Kerajaan Negeri Sembilan untuk pemberimilikan tanah kerajaan bagi tujuan pertanian dan khususnya untuk akuakultur – ternakan udang.

 

(b) Pada 18 Disember 2002, pejabat Menteri Besar Negeri Sembilan telah menulis surat kepada Perayu/Pemohon untuk memaklumkan bahawa MMKN telah meluluskan permohonan Perayu/Pemohon bagi memiliki tanah kerajaan secara hakmilik tetap bagi tanah tepi pantai dan dasar laut seluas lebih kurang 323 hektar di Mukim Jimah, Daerah Port Dickson untuk tujuan pertanian.

 

(c) Seterusnya, pada 18 April 2003, Pejabat Setiausaha Kerajaan, Negeri Sembilan telah menulis surat kepada Perayu/Pemohon untuk memaklumkan bahawa rayuan Perayu/Pemohon mengenai keluasan tanah telah diluluskan dan keluasan tanah dipinda daripada lebih kurang 300 ekar kepada 500 ekar. Kelulusan rayuan Perayu/Pemohon dan pemberimilikan tanah yang lebih luas iaitu 500 ekar disahkan melalui surat Jabatan Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan bertarikh

 

– m.s. 6 –

 

30 April 2003 kepada Responden Pertama.

 

(d) Pada 12 Mei 2003, Responden Pertama telah menulis sepucuk surat kepada Perayu/Pemohon untuk mengesahkan bahawa MMKN yang bersidang pada 9 April 2003 telah meluluskan pemberimilikan tanah kerajaan seluas lebih kurang 500 ekar di Mukim Jimah, Daerah Port Dickson untuk kegunaan pertanian (akuakultur – ternakan udang) dan Borang Notis 5A dilampirkan bersama-sama surat tersebut.

 

(e) Borang Notis 5A tersebut menghendaki Perayu/Pemohon membayar jumlah wang sebanyak RM266,241.00 sepenuhnya dalam tempoh masa tiga (3) bulan dari tarikh 12 Mei 2003, sekiranya gagal, kelulusan permohonan Perayu/Pemohon tersebut akan luput menurut Seksyen 81(2) Kanun Tanah Negara.

 

(f) Perayu/Pemohon telah membuat bayaran sepenuhnya jumlah wang RM266,241.00 tersebut pada lebih kurang 8 Julai 2003, iaitu dalam tempoh masa yang ditetapkan dalam Borang Notis 5A tersebut.

 

(g) Pada 5 Ogos 2003, Responden Pertama telah menulis surat kepada Perayu/Pemohon untuk meminta Perayu/Pemohon memaklumkan kepada Juruukur yang dilantik untuk mengemukakan 2 salinan pelan bagi

 

– m.s. 7 –

 

penyediaan hakmilik sementara dan Sijil Akuan Lembaga Juruukur.

 

(h) Pada lebih kurang 17 September 2003, MMKN telah meluluskan pindaan pelan lokasi pemberimilikan tanah seluas lebih kurang 500 ekar di Mukim Jimah, Port Dickson atas alasan bahawa lokasi asal tidak sesuai untuk projek ternakan udang kerana terlalu dalam (melebihi 20 meter) apabila air laut pasang. Kelulusan pindaan pelan lokasi pemberimilikan tanah tersebut seterusnya disahkan melalui surat Setiausaha Sulit kepada Menteri Besar Negeri Sembilan bertarikh 18 September 2003 kepada Perayu/Pemohon, surat Responden Kedua bertarikh 9 Oktober 2003 yang disalinkan kepada Perayu/Pemohon dan surat Responden Pertama bertarikh 17 Oktober 2003 kepada Perayu/Pemohon.

 

(i) Pada lebih kurang 10 Mac 2004, MMKN telah meluluskan pindaan pelan lokasi pemberimilikan tanah seluas lebih 500 ekar di Mukim Jimah, Port Dickson dan ini telahpun disahkan oleh surat Setiausaha Kerajaan, Negeri Sembilan bertarikh 6 April 2004 yang disalinkan kepada Perayu/Pemohon.

 

(j) Pada atau lebih kurang 7 Februari 2004, MMKN telah

 

– m.s. 8 –

 

meluluskan permohonan pindaan pelan lokasi pemberimilikan tanah seluas lebih kurang 500 ekar di Mukim Jimah, Port Dickson bagi tujuan ternakan udang dan ini telahpun disahkan oleh surat Responden Pertama bertarikh 6 April 2005 kepada Perayu/Pemohon.

 

(k) Pada 5 Mei 2005, Responden Pertama sekali lagi menulis surat yang disalinkan kepada Perayu/Pemohon untuk memaklumkan bahawa MMKN yang bersidang pada 9 April 2003 dikekalkan.

 

(l) Pada 2 September 2005, Perayu/Pemohon telah membekalkan kepada Responden Pertama lapan (8) salinan pelan “Pre-Com” mengikut pelan yang diluluskan oleh MMKN dan kehendak-kehendak Responden Pertama.

 

(m) Pada 2 Mei 2006, Perayu/Pemohon telah menulis kepada Responden Pertama untuk memaklumkan bahawa Perayu/Pemohon telah melantik Tetuan Juruukur Teras untuk menyediakan Pelan Pra-Hitungan. Ini diikuti oleh surat Perayu/Pemohon bertarikh 6 Jun 2006 kepada Responden Pertama yang melampirkan enam (6) salinan Pelan Pra-Hitungan bersama-sama dengan surat tersebut.

 

– m.s. 9 –

 

(n) Pada 26 Julai 2006, juruukur Perayu/Pemohon iaitu Tetuan Juruukur Teras telah mengemukakan enam (6) salinan Pelan Pra-Hitungan yang telah dipinda kepada Responden Pertama.

 

(o) Melalui surat bertarikh 2 April 2010 kepada Perayu/Pemohon, Responden Pertama memaklumkan bahawa MMKN yang bersidang pada 3 Mac 2010 telah memutuskan seperti berikut:-

 

(i) membatalkan kelulusan pemberimilikan tanah dasar laut yang telah diluluskan oleh MMKN melalui Kertas Mesyuarat No. 597/2003 bertarikh 5 Februari 2003, Kertas Mesyuarat No. 1333/2003 bertarikh 9 April 2003, Kertas Mesyuarat No. 3375/2003 bertarikh 17 September 2004 dan Kertas Mesyuarat No. 2694/2004 bertarikh 7 Februari 2005; dan

 

(ii) mengembalikan bayaran premium sebanyak RM266,246.00 yang dibayar oleh Perayu/Pemohon pada 8 Julai 2003.

 

(p) Perayu/Pemohon mendakwa akibat tindakan

 

Responden-Responden tersebut, operasi dan pelan-pelan Perayu/Pemohon untuk mengusahakan kegiatan ternakan udang di atas tanah berkenaan terpaksa diberhentikan dan Perayu/Pemohon telah mengalami

 

– m.s. 10 –

 

kerugian dan kehilangan yang berterusan. Kerugian ini tidak termasuk kehilangan pendapatan pekerja-pekerja Perayu/Pemohon yang terlibat dan/atau kerugian yang dialami akibat kemungkiran terhadap kontrak-kontrak yang telah dimasuki oleh Perayu/Pemohon untuk tujuan ternakan udang tersebut.

 

Alasan-Alasan Mahkamah Tinggi

 

[5] Pada intipatinya, alasan-alasan Mahkamah Tinggi dalam menolak Lampiran 16 bolehlah diringkaskan seperti berikut:

 

(a) Selama mana tanah-tanah berkenaan masih belum lagi didaftarkan atas nama Perayu/Pemohon, Perayu/Pemohon tidak mempunyai sebarang hak ke atasnya kerana tanah-tanah berkenaan masih tetap menjadi tanah Kerajaan Negeri. (Lihat seksyen 78(3) Kanun Tanah Negara 1965 (“KTN”)). Justeru, Pihak Berkuasa Negeri mempunyai hak untuk membatalkan kelulusan pemberimilikan tanah yang telah dibuat sebelum ini meskipun bayaran telah dijelaskan bagi Notis Borang 5A; dan

 

(b) Perkataan “shall” yang terdapat dalam seksyen 80(3) KTN hanyalah merujuk kepada suatu prosedur pentadbiran atau langkah-langkah pentadbiran yang perlu dilaksanakan oleh Pendaftar/Pengarah Tanah selepas kelulusan pembelimilikan dibuat oleh Pihak

 

– m.s. 11 –

 

Berkuasa Negeri dan/atau MMKN. Tanah-tanah berkenaan tetap kekal menjadi Tanah Kerajaan Negeri sehingga pendaftaran dibuat dalam surat-surat Daftar Dokumen Hakmilik (lihat North East Plantations Sdn. Bhd. v Pentadbiran Tanah Daerah Dungun & Anor [2011] 4 CLJ 729 [MP]).

 

Rayuan

 

[6] Di hadapan kami, peguamcara terpelajar Perayu/Pemohon

 

telah membangkitkan tiga isu utama untuk diputuskan; iaitu –

 

(a) sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang dalam mentafsirkan seksyen-seksyen 41, 78(3), 80(3), 81(2) dan 180(1) KTN;

 

(b) sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang apabila bersandar kepada keputusan kes North East Plantations Sdn. Bhd. (supra) sedangkan terdapat perbezaan fakta antara kes tersebut dan kes rayuan ini; dan

 

(c) sama ada berdasarkan fakta dan keadaan yang wujud dalam rayuan ini, adalah wajar dan sesuai suatu semakan kehakiman dibenarkan.

 

Hujah-Hujah Pihak-Pihak

 

Isu (a)

 

[7] Peguamcara terpelajar Perayu/Pemohon berhujah bahawa

 

– m.s. 12 –

 

Y.A Hakim Bicara terkhilaf apabila memutuskan Responden Ketiga mempunyai kuasa mutlak berhubung dengan pemberimilikan tanah. Peguam terpelajar Perayu/Pemohon mempertikai dan mencabar perenggan 4.13 Alasan Penghakiman yang berikut:

 

“… Following thereto, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan (MMKN), which is the State Authority, has the absolute power with regards to the alienation of land which is within its purview..”.

 

(penekanan ditambah).

 

[8] Dihujahkan bahawa proposisi undang-undang di atas adalah khilaf kerana MMKN (Responden Ketiga) tidak diberi kuasa mutlak berkenaan dengan pemberimilikan tanah. MMKN tidak boleh membatalkan kelulusan pemberimilikan tanah yang dibuat sebelumnya secara sewenang-wenang kerana kuasa tersebut adalah tertakluk kepada cara dan setakat mana yang dibenarkan oleh KTN.

 

[9] Peguamcara terpelajar Perayu/Pemohon merujuk kepada seksyen 41 KTN seperti berikut:

 

“41. Kuasa pelupusan Pihak Berkuasa Negeri, dan hak perkembalian, dll.

 

Tanpa menjejaskan kuasa dan haknya di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain buat masa itu berkuatkuasa, Pihak Berkuasa Negeri hendaklah mempunyai –

 

(a) semua kuasa pelupusan yang diberikan oleh seksyen 42 mengenai –

 

– m.s. 13 –

 

(i) harta yang terletakhak kepadanya di bawah seksyen 40,

 

(ii) tanah rizab, dan

 

(iii) tanah lombong,

 

kuasa yang mana hendaklah dijalankan dengan apa-apa cara dan setakat mana yang diberi kuasa oleh peruntukan-peruntukan Akta ini, dan tidak sebaliknya; dan

 

(b) semua hak perkembalian dan lain-lain hak yang serupa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 46”.

 

(Penekanan ditambah).

 

[10] Justeru, dihujahkan bahawa berdasarkan fakta dan keadaan yang wujud dalam rayuan ini, apabila bayaran Notis Borang 5A telah dibuat dan diterima, kehendak-kehendak seksyen 80(2) KTN telahpun dipenuhi, maka adalah menjadi kewajipan bagi Pendaftar/Pengarah Tanah untuk mengambil langkah-langkah bagi menyediakan, mendaftarkan dan mengeluarkan Dokumen Hakmilik Sementara berkenaan dengan tanah-tanah berkenaan. Seksyen 180(1) KTN juga mempunyai kesan yang sama. Ini adalah kehendak mandatori yang ditetapkan oleh undang-undang.

 

[11] Dengan perkataan-perkataan lain, adalah menjadi hujah peguamcara terpelajar Perayu/Pemohon bahawa apabila kelulusan pemberimilikan telah diluluskan oleh MMKN dan selepas pembayaran telah dibuat menurut kehendak seksyen 80(2) KTN, maka adalah sesuatu yang mandatori bagi Responden Pertama

 

– m.s. 14 –

 

untuk menyediakan, mendaftarkan dan mengeluarkan dokumen hakmilik sementara tanah-tanah tersebut. Dalam hal demikian, Responden Ketiga tidak lagi mempunyai apa-apa kuasa, sama ada mutlak atau tersirat, untuk membatalkan kelulusan pemberimilikan tanah-tanah berkenaan.

 

[12] Tambahan pula, dihujahkan bahawa kuasa budi bicara yang dilaksanakan oleh MMKN mengenai pemberimilikan tanah adalah tidak bersifat mutlak atau tanpa had (lihat Pengarah Tanah dan Galian, Wilayah Persekutuan v Sri Lembah Enterprise Sdn. Bhd. [1979] 1 MLJ 135). Kuasa atau budibicara tersebut adalah dibatasi oleh undang-undang substantif atau prosedur sejajar dengan prinsip kedaulatan undang-undang.

 

Pemerhatian Umum

 

[13] Adalah diperhatikan bahawa persoalan undang-undang yang dibangkitkan oleh peguamcara terpelajar Perayu/Pemohon, dalam rayuan ini telahpun dipertimbangkan secara mendalam dan diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes North East Plantations Sdn. Bhd. (supra) dan Mahkamah Rayuan dalam kes North East Plantations Sdn. Bhd. v Pentadbir Tanah Daerah Dungun & Anor [2011] 2 CLJ 392.

 

[14] Adalah juga diperhatikan bahawa hampir keseluruhan hujah undang-undang yang dikemukakan oleh peguamcara terpelajar Perayu/Pemohon mengenai kuasa MMKN untuk membatalkan

 

– m.s. 15 –

 

kelulusan pemberimilikan tanah adalah bersandar dan/atau sama dengan alasan penghakiman menentang (“dissenting judgement’) Y.A Hishamudin Mohd Yunus HMR dalam kes North East Plantations Sdn. Bhd. di Mahkamah Rayuan.

 

[15] Penghakiman menentang Y.A Hishamudin Mohd Yunus, HMR mengenai isu ini ialah seperti di keputusan (1) dan (2) Laporan Kes:

 

“(1) Tiada peruntukan – nyata atau tersirat – yang memberi Pihak Berkuasa Negeri kuasa untuk membatalkan kelulusan bagi pemberimilikan sebaik sahaja bayaran Borang 5A dilaksanakan. Sebaliknya sebaik sahaja Borang 5A telah dibuat oleh perayu, operasi s.80(3) Kanun telah tercetus, dan ia menjadi mandatori untuk Pendaftar ‘menyediakan, mendaftar dan mengeluarkan hakmilik sementara tanah itu’.

 

(2) Seksyen 78(3) tidak, secara nyata atau tersirat, menganugerahkan apa-apa kuasa kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk membatalkan kelulusan yang telah diberi sesuka hati Pihak Berkuasa Negeri -ataupun dalam kes di mana terdapat perubahan polisi.

 

Dan lebih-lebih lagi apabila bayaran statutori Borang 5A telah dibuat di bawah s.81(2). Apa yang dinyatakan oleh s.78(3) adalah pemberimilikan tanah kerajaan mula berkuatkuasa atas pendaftaran, dan bahawa tanah tersebut kekal tanah kerajaan sehingga pendaftaran.”.

 

[16] Adalah perlu diambil perhatian bahawa penghakiman majoriti

 

Mahkamah Rayuan dalam kes North East Plantations Sdn. Bhd.

 

– m.s. 16 –

 

telah dipersetujui dan disahkan sebulat suara oleh Mahkamah Persekutuan apabila Mahkamah tersebut memberi jawapan afirmatif kepada persoalan undang-undang (1), seperti berikut:

 

“Adakah Kanun Tanah Negara (KTN) memberi kuasa kepada Kerajaan Negeri untuk membatalkan kebenaran pemberimilikan yang telah diberi oleh Kerajaan Negeri yang terdahulu.”.

 

Keputusan Mahkamah Ini Mengenai Isu (a)

 

[17] Berdasarkan prinsip duluan mengikat (stare decisis), keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut adalah mengikat dan perlu diikuti oleh Mahkamah ini. Kami juga tidak mendapati apa-apa pengecualian seperti yang digariskan oleh kes Young v Bristol Aeroplane Co. Ltd [1944] 1KB 718 yang diluluskan oleh dua kes Mahkamah Persekutuan, iaitu Dalip Bhagwan v P.P [1998] 1 MLJ 1 dan Parlan bin Dadeh v P.P [2008] 6 MLJ 19 bagi mewajarkan kami tidak mengikut keputusan tersebut.

 

[18] Kami bersetuju dengan hujah peguamcara terpelajar Perayu/Pemohon bahawa YA Hakim Bicara terkhilaf apabila menyatakan bahawa MMKN mempunyai kuasa mutlak berkenaan dengan pemberimilikan tanah, khususnya berhubung dengan kuasa untuk membatalkan kelulusan pemberimilikan terdahulu. Perkara ini telah diperjelaskan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes North East Plantations Sdn. Bhd. seperti berikut:

 

“Justeru, hujah bahawa mereka berhak secara otomatik

 

– m.s. 17 –

 

mendapat hakmilik tanah setelah kelulusan diberi sama sekali bertentangan dengan peruntukan KTN khususnya S.78(3) yang memberi kuasa secara tersirat kepada Pihak Berkuasa Negeri membatalkan kelulusan yang telah diberi kepada perayu.”.

 

(penekanan ditambah).

 

[19] Walau bagaimanapun, kekhilafan tersebut tidak menjadikan keputusan YA Hakim Bicara tidak boleh dipertahankan atau cacat kerana beliau telah bersandar kepada keputusan Mahkamah Persekutuan yang menyatakan prinsip undang-undang bahawa Pihak Berkuasa Negeri mempunyai kuasa tersirat untuk membatalkan kelulusan pemberimilikan yang telah diberi kepada Perayu/Pemohon.

 

[20] Pada hemat kami, keputusan tersebut adalah tepat dan

 

mempunyai asas undang-undang yang kukuh. Adalah tidak dipertikaikan bahawa “pendaftaran” adalah merupakan “jantung” kepada sistem torren yang diperuntukkan dalam KTN.

 

Pemberimilikan tanah Kerajaan hanya akan berkuatkuasa apabila hakmilik telah didaftarkan atas nama sesuatu pihak. Seksyen 78(3) KTN secara jelas memperuntukkan perkara ini:

 

“Pemberimilikan tanah Kerajaan hendaklah berkuatkuasa apabila pendaftaran dokumen hakmilik daftaran didaftarkan menurut peruntukan-peruntukan yang dirujukkan dalam subseksyen (1) dan (2), mengikut mana-mana yang berkenaan; dan, meskipun pemberimilikannya telah diluluskan oleh Pihak

 

– m.s. 18 –

 

Berkuasa Negeri, tanah itu hendaklah tetap menjadi tanah Kerajaan hingga masa itu.”.

 

[21] Pada hemat kami, perkataan-perkataan “meskipun pemberimilikannya telah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri” yang terdapat dalam seksyen 78(3) KTN adalah penting. Ia menunjukkan bahawa pendaftaran adalah merupakan “controlling factor’ dalam pemberimilikan tanah kerajaan. Terdapat satu senarai panjang keputusan-keputusan Mahkamah-Mahkamah Malaysia yang menjelaskan, menegaskan dan mengulangi pernyataan bahawa sesuatu pemberimilikan tanah Kerajaan akan hanya menjadi sempurna setelah suratan hakmilik didaftarkan atas nama pihak berkenaan. Selagi dan selama mana nama pihak berkenaan belum didaftarkan sebagai pemilik berdaftar, dalam apa jua keadaan sekalipun, tanah tersebut masih tetap kekal menjadi tanah Kerajaan (lihat Pigamas Maju Sdn. Bhd. v Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor dan Satu Lagi [2013] 2 CLJ 824; Pembinaan Batu Jaya Sdn. Bhd. v Pengarah Tanah dan Galian Selangor & Anor [2013] 10 CLJ 570; Sidek bin Haji Muhammad & 461 Ors v The Government of the State of Perak & Ors [1982] 1 MLJ 313).

 

[22] Dengan hormat, kami tidak bersetuju dengan hujah peguamcara terpelajar Perayu/Pemohon bahawa sekiranya Pihak Berkuasa Negeri telah meluluskan sesuatu permohonan pemberimilikan tanah dan selepas bayaran Borang 5A telah

 

– m.s. 19 –

 

disempurnakan, maka adalah menjadi suatu yang mandatori atau suatu kewajipan kepada Pendaftar/Pengarah Tanah untuk menyediakan, mendaftarkan dan mengeluarkan dokumen hakmilik kepada Perayu/Pemohon tersebut. Di bawah seksyen 80(3) KTN, Pengarah Tanah dan/atau Pendaftar bukan sahaja menjalankan kuasa ‘‘perfunctory’ tetapi tertakluk kepada arahan Pihak Berkuasa Negeri. Kami bersetuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi dalam kes Syarikat Perusahaan Seri Connolly Sdn. Bhd. v Pengarah Tanah dan Galian, Negeri Perak & Anor [1998] 2 CLJ Supp. 517 (di muka surat 525) yang telah disahkan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes North East Plantations Sdn. Bhd. seperti berikut:

 

“Section 80(3) it is clear does not impose on the Registrar a duty to make a decision whether or not he should issue the title but (as the Learned Legal Adviser has correctly submitted) merely a perfunctory duty to prepare, register and issue the title after the State Authority has alienated the land and all the requisite fees have been paid. His refusal or omission to issue the document of title rightly or wrongly is therefore clearly not appealable. The appellant’s redress, if any, is not an appeal under s.408 but an order of mandamus under the Specific Relief Act 1950 to compel a public servant to perform his duty..

 

But even assuming that the Registrar’s refusal or omission to issue the title is appealable, his decision is still necessarily limited to what he could do under the circumstances. One must bear in mind that land may

 

– m.s. 20 –

 

only be alienated by the State Authority acting under s.76 of the National Land Code. It is only upon approval of alienation that the Registrar can act under s.80(3) of the National Land Code to issue a qualified title to the successful applicant and he can only act in accordance with the decision of the State Executive Council. Given that in the instant case the State Executive Council had on 21 December 1979 revoked its alienation of the original lot 72656 when it approved the alienation of the 1462 lots to the appellant, it is clearly not within the power of the Registrar now to issue a qualified title for lot 72656.

 

His refusal or omission to issue the title was under the circumstances correct and justified.”.

 

[23] Pada hemat kami, proposisi undang-undang bahawa selagi dan selama mana tanah tersebut belum lagi didaftarkan atas nama Perayu/Pemohon, meskipun kelulusan pemberimilikan telah dibuat oleh MMKN, tanah-tanah berkenaan masih menjadi milik Kerajaan dan dengan demikian MMKN mempunyai kuasa tersirat untuk membatalkan keputusan terdahulu telah menjadi suatu undang-undang mantap dan berakar umbi dalam perbendaharaan undang-undang Malaysia.

 

[24] Adalah menarik untuk diperhatikan bahawa terjemahan

 

seksyen 80(3) Bahasa Melayu Kanun Tanah Negara 1965 oleh

 

International Law Book Services ialah seperti berikut:

 

“(3) Tertakluk kepada subseksyen (2) seksyen 81, setelah diluluskan pemberimilikan mana-mana tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri di bawah Akta ini dan

 

– m.s. 21 –

 

setelah pembayaran semua bayaran, Pendaftar akan menyediakan, mendaftarkan dan mengeluarkan dokumen hakmilik sementara berkenaan dengan tanah itu.”. (Penekanan ditambah).

 

[25] Perkataan “shall” telah diterjemahkan sebagai “akan” dan bukannya “hendaklah”. Walaupun teks sahih Kanun Tanah Negara ialah Bahasa Inggeris, namun terjemahan tersebut nampaknya memberi makna yang tepat kepada kesan sebenar seksyen 80(3) KTN, iaitu selepas permohonan pemberimilikan tanah diluluskan oleh MMKN, Pendaftar akan mengambil langkah-langkah pentadbiran kearah menyediakan, mendaftarkan dan mengeluarkan dokumen hakmilik. Seksyen 80(3) KTN tidak membawa maksud bahawa dalam apa jua keadaan sekalipun proses pentadbiran tersebut hendaklah berakhir dan mesti berakhir dengan Perayu/Pemohon didaftarkan sebagai pemilik. Justeru, proposisi undang-undang yang dihujahkan oleh peguamcara Perayu/Pemohon bahawa selepas MMKN meluluskan permohonan pemberimilikan, adalah menjadi mandatori bagi Pendaftar untuk mengambil tindakan yang berakhir dengan pendaftaran Perayu/Pemohon sebagai pemilik berdaftar tanah-tanah berkenaan adalah tersasar dan tidak berlandas kepada asas undang-undang yang boleh dipertahankan.

 

[26] Dalam hubungan ini, kami bersetuju dengan penghakiman majoriti Mahkamah Rayuan dalam kes North Plantation Sdn. Bhd. apabila Abu Samah Nordin, HMR menyatakan di muka surat

 

– m.s. 22 –

 

44, perenggan (26) seperti berikut:

 

“[26] Section 80(3) of the Code cannot be read in isolation. It must be viewed against the whole scheme of the Code. The purpose of s. 80(3), which was introduced in 1984 by the National Land Code (Amendment) Act 1984 (Act A587) was to cut down unnecessary delay in the issuance of qualified titles once payment of the land revenue as specified in Form 5A had been made. Section 80(3) however does not impose a deadline for registration. Prior to that there was no such requirement. The amendment was not intended to take away or curtail the power of the State Authority in dealing with its land as it is, in law, still State Land until registration of title in the name of the appellant. It may, prior to registration decide to change or reverse its decision so long as it is done in the interest of the state or the public and made in good faith. Section 80(3) which only came into force in 1984 was never intended to supercede s.78(3) of the Code.”.

 

[27] Justeru, isu (a) tidak mempunyai merit dan ditolak.

 

Isu (b)

 

[28] Adalah diakui bahawa fakta dalam kes North East Plantations Sdn. Bhd., menunjukkan bahawa MMKN telah membuat keputusan untuk menolak bayaran premium yang dikemukakan dan seterusnya membatalkan pemberimilikan tanah yang telah diluluskan kepada Perayu/Pemohon sebelumnya.

 

[29] Adalah menjadi hujah peguamcara terpelajar Perayu/Pemohon bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan

 

– m.s. 23 –

 

dalam kes North East Plantations Sdn. Bhd. adalah dipengaruhi oleh fakta bahawa pembayaran premium di bawah Borang 5A telah ditolak. Apabila bayaran premium ditolak, maka peruntukan seksyen 80(3) dan 180(1) KTN tidak beroperasi. Justeru, dihujahkan bahawa adalah tepat berdasarkan fakta tersebut bagi Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa MMKN berhak untuk membatalkan kelulusan pemberimilikan terdahulu. Keputusan Mahkamah Persekutuan itu tidak terpakai kepada rayuan ini kerana pembayaran premium telah dibuat dan diterima.

 

[30] Dengan hormat, kami tidak bersetuju. Setelah membaca keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes North East Plantations Sdn. Bhd. berkali-kali dan dengan penuh cermat, kami mendapati bahawa Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan dan memperkatakan mengenai kuasa-kuasa MMKN berhubung dengan pemberimilikan tanah secara umum. Intipati dan teras keputusan Mahkamah Persekutuan ialah selagi tanah berkenaan belum didaftarkan di atas nama Perayu/Pemohon, maka tanah tersebut masih dan tetap menjadi milik Kerajaan Negeri. Ini bermakna bahawa Kerajaan Negeri masih mempunyai kuasa tersirat untuk membatalkan kelulusan pemberimilikan terdahulu. Isu bayaran premium hanya merupakan isu sampingan.

 

[31] Mahkamah Persekutuan juga menegaskan bahawa tidak terdapat sebarang peruntukan di dalam KTN yang menghalang Pihak Berkuasa Negeri untuk mengkaji keputusan yang terdahulu.

 

– m.s. 24 –

 

Kami bersetuju. Ini adalah kerana jika sebaliknya, ia akan “mengikat tangan” MMKN dan Kerajaan Negeri untuk menukar polisi yang berbangkit dari perubahan yang berlaku selepas kelulusan pemberimilikan dibuat. Ia akan melumpuhkan pentadbiran Kerajaan dan bertentangan dengan kepentingan awam.

 

[32] Selanjutnya, Mahkamah Persekutuan memperjelaskan bahawa kelulusan pemberimilikan yang telah diberikan kepada Perayu/Pemohon tidak bermakna bahawa Kerajaan Negeri telah terikat secara kontraktual hingga menyebabkannya ia tidak boleh lagi membuat keputusan untuk membatalkan kelulusan yang telah diberikan.

 

[33] Kami juga bersetuju. Ini adalah kerana sesuatu pentadbiran Kerajaan mesti mempunyai keanjalan (“flexibility’) untuk bertindak dan mengambil langkah-langkah bagi menangani masalah semasa, termasuklah membatalkan pemberimilikan yang diluluskan sebelumnya, jika terdapat alasan-alasan yang munasabah dan wajar untuk berbuat demikian.

 

[34] Justeru, sandaran Hakim Mahkamah Tinggi kepada keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes North East Plantations Sdn. Bhd. dalam mencapai keputusannya adalah tepat.

 

– m.s. 25 –

 

Isu (c)

 

[35] Peguamcara terpelajar Perayu/Pemohon berhujah bahawa berdasarkan fakta dan keadaan yang wujud dalam rayuan ini, semakan kehakiman wajar dibenarkan. Hujah-hujah yang dikemukakan bolehlah diringkaskan seperti berikut:

 

(i) Keputusan Responden Ketiga bertarikh 3.3.2010 adalah menyalahi undang-undang (“illegal”), tidak sah (“unlawful’), batal dan ultra vires;

 

(ii) Keputusan Responden Ketiga bertarikh 3.3.2010 adalah

 

tidak rasional (“irrational’), tidak munasabah (“unreasonable”), sewenang-wenang (“arbitrary”),

 

menindas (“oppressive”) dan berniat jahat (“mala fide”).

 

(iii) Terdapat ketidakwajaran dan ketidakadilan prosedur (“procedural impropriety or procedural unfairness”) dalam proses membuat keputusan oleh Responden Ketiga; dan

 

(iv) Terdapat pelanggaran kewajipan statutori di pihak Responden Pertama.

 

Alasan (a)

 

[36] Di bawah alasan ini, dihujahkan bahawa keputusan yang dibuat oleh Responden Ketiga adalah menyalahi undang-undang kerana bertindak secara melampaui kuasa tersirat apabila membatalkan kelulusan pemberimilikan tanah selepas bayaran

 

– m.s. 26 –

 

premium dibuat.

 

[37] Alasan ini telahpun kami sentuh semasa kami membincangkan isu (a). Ia tidak perlu diluahkan kembali di sini selain dari menyatakan bahawa ia adalah tidak bermerit dan tersasar.

 

Alasan (ii)

 

[38] Di bawah alasan ini dihujahkan bahawa keputusan untuk membatalkan kelulusan pemberimilikan tanah terdahulu adalah tidak rasional kerana ia dibuat selepas lapan (8) tahun kelulusan diberikan, iaitu pada tahun 2002 dan selepas tujuh (7) tahun pembayaran Borang 5A diterima oleh Responden-Responden iaitu pada tahun 2003. Tambahan pula, tiada notis diberikan kepada Perayu/Pemohon mengenai niat Responden Ketiga untuk membatalkan kelulusan pemberimilikan sebelum surat bertarikh 2.4.2010 dikeluarkan. Di samping itu, tiada apa-apa alasan diberikan untuk menjelaskan kepada Perayu/Pemohon mengapa kelulusan pemberimilikan tanah terdahulu itu dibatalkan.

 

[39] Bagi menyokong hujah beliau, peguamcara terpelajar merujuk kepada kes-kes Hong Leong Equipment Sdn. Bhd. v Liew Fook Chuan and Another Appeal [1996] 1 MLJ 481; Su Wee Lip @ Philip Su v Hj Lassim Abdul Rahman [2001] 1 MLJ 580; Pemungut Hasil Tanah, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang v Ong Gaik Kee [1983] 2 MLJ 35.

 

– m.s. 27 –

 

Keputusan Mahkamah Mengenai Alasan (ii)

 

[40] Kami berpendapat bahawa pembatalan kelulusan pemberimilikan telah dibuat oleh MMKN terlalu lewat selepas kelulusan diberikan. Kelulusan pemberimilikan dibuat pada tahun 2002 dan pembatalan dimaklumkan kepada Perayu/Pemohon melalui surat bertarikh 2.4.2010. Walau bagaimanapun, semasa pendengaran rayuan ini, kami telah mengajukan soalan khusus kepada peguamcara terpelajar Perayu/Pemohon sama ada penjelasan bertulis telah diminta daripada Responden-Responden mengenai kelewatan menyediakan, mendaftarkan dan mengeluarkan hakmilik tanah-tanah berkenaan kepada Perayu/Pemohon. Peguamcara terpelajar Perayu/Pemohon secara jujur mengakui bahawa tiada tindakan susulan dibuat. Kami mendapati ketidakaktifan Perayu/Pemohon untuk berkomunikasi dengan Responden-Responden mengenai kelewatan ini agak memeranjatkan. Ia menunjukkan bahawa kelewatan memproses pemberimilikan tanah-tanah berkenaan merupakan satu perkara yang tidak membimbangkan Perayu/Pemohon.

 

[41] Walau apa pun jua, KTN tidak menetapkan tempoh masa tertentu pendaftaran hakmilik perlu dibuat selepas kelulusan pemberimilikan tanah diberikan oleh MMKN. Begitu juga KTN tidak menetapkan tempoh masa tertentu MMKN boleh membatalkan kelulusan pemberimilikan tersebut. Ia bergantung kepada fakta sesuatu kes.

 

– m.s. 28 –

 

[42] Responden-Responden, melalui afidavit jawapan yang dideposkan oleh En. Khairil Anuar bin Karim, Timbalan Pengarah Tanah dan Galian (Pendaftaran), menyatakan bahawa pengeluaran hakmilik tidak dapat dibuat kerana suatu kajian menyeluruh telah dijalankan bagi mengenalpasti masalah-masalah yang mungkin timbul atau kesan-kesan terhadap alam sekitar dan ekologi kawasan terbabit dan persekitarannya jika projek ternakan Perayu/Pemohon dijalankan di kawasan tanah-tanah tersebut.

 

[43] Peguamcara terpelajar Perayu/Pemohon berhujah bahawa fakta yang dinyatakan dalam affidavit jawapan tersebut adalah pengataan kosong semata-mata kerana tiada butir-butir lengkap kajian diberikan dan tiada laporan teknikal dilampirkan dalam afidavit tersebut. Perayu/Pemohon tidak pernah dimaklumkan atau terlibat dengan kajian tersebut. Jika alasan tersebut benar, ia sepatutnya dimaklumkan kepada Perayu/Pemohon semasa pembatalan kelulusan pemberimilikan dibuat melalui surat bertarikh 3.4.2010. Dihujahkan bahawa alasan ini hanyalah merupakan satu pemikiran terkemudian (“afterthought’) dan hendaklah ditolak oleh Mahkamah.

 

[44] Dengan hormat, kami tidak bersetuju. Kami tidak mendapati apa-apa alasan kukuh untuk meragui kebenaran bahawa satu kajian menyeluruh telah dijalankan bagi mengenal pasti kesan-kesan terhadap alam sekitar dan ekologi kawasan tersebut sekiranya projek ternakan udang dijalankan.

 

– m.s. 29 –

 

[45] Kami mengambil perhatian kehakiman bahawa projek ternakan udang akan dijalankan di tanah-tanah yang terletak di kawasan Port Dickson, yang umum mengetahui merupakan satu kawasan pantai yang dikunjungi ramai pelancong. Sekiranya projek tersebut akan memberi kesan kepada sistem ekologi alam sekitar, tentunya ia akan menjejaskan industri pelancongan Port Dickson dan sewajarnya tidak dibenarkan untuk diteruskan.

 

[46] Kami bersetuju dengan penemuan Y.A Hakim Bicara bahawa keputusan MMKN untuk membatalkan kelulusan pemberimilikan tanah terdahulu adalah wajar, munasabah, tidak sewenang-wenang atau merupakan satu penyalahgunaan kuasa.

 

Alasan (iii)

 

[47] Di bawah alasan ini, dihujahkan bahawa Perayu/Pemohon telah tidak diberi apa-apa notis dan peluang untuk membuat representasi kepada Perayu/Pemohon sebelum pembatalan kelulusan pemberimilikan tanah terdahulu dibuat melalui surat bertarikh 2.4.2010 dan tiada alasan atau alasan mencukupi diberikan.

 

[48] Pada hemat kami, memandangkan kelulusan pemberimilikan tanah itu tidak mewujudkan apa-apa pengharapan sah (“legitimate expectation”) kepada Perayu/Pemohon, Responden-Responden adalah tidak berkewajipan untuk memberi notis atau peluang untuk Perayu/Pemohon membuat representasi sebelum pembatalan

 

– m.s. 30 –

 

dibuat. Responden-Responden juga tidak berkewajipan untuk memberi alasan atas keputusan pembatalan tersebut. Dalam kes Stefan v General Medical Council [1999] 1 WLR 1 293, Lord Clude menjelaskan:

 

“The trend of the law has been towards an increased recognition of the duty upon decision-makers of many kinds to give reasons. This trend is consistent with current developments towards an increased openness in matters of government and administration. But the

 

trend is proceeding on a case by case basis..and

 

has not lost sight of the established position of the common law that there is no general duty, universally imposed on all decision-makers.’’.

 

Alasan (iv)

 

[49] Di bawah alasan ini, peguamcara terpelajar Perayu/Pemohon berhujah bahawa Responden-Responden telah melanggar kewajipan statutori apabila mengambil masa yang terlalu lama untuk mematuhi kehendak-kehendak seksyen 80(3) dan seksyen 180(1) KTN.

 

[50] Kami telah menjawab alasan ini dengan menyatakan bahawa tidak terdapat tempoh masa tertentu ditetapkan untuk Pendaftar/ Pengarah Tanah mengambil tindakan pentadbiran supaya Perayu/Pemohon didaftarkan sebagai pemilik pendaftar selepas kelulusan pemberimilikan diberikan oleh MMKN.

 

– m.s. 31 –

 

Kesimpulan

 

[51] Kami telah memberi pertimbangan mendalam terhadap hujah-hujah yang dikemukakan Perayu/Pemohon untuk mencabar keputusan YA Hakim Bicara. Kami mendapati kebanyakan hujah-hujah tersebut telah diputuskan secara jelas oleh Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan dalam kes North East Plantations Sdn. Bhd. Kami tidak mempunyai apa-apa alasan kukuh untuk tidak mengikuti keputusan-keputusan tersebut. Justeru, rayuan ini ditolak dengan kos dan keputusan YA Hakim Bicara dikekal dan disahkan.

 

Bertarikh: 6 November 2015

 

t.t.

 

(DATO’ MOHD ZAWAWI BIN SALLEH)

 

Hakim

 

Mahkamah Rayuan

 

Malaysia

 

Peguamcara Perayu: Tan Sri Dato’ Cecil Abraham

 

(Sunil Abraham, Amrit Gill and Jason Lai bersamanya)

 

Tetuan Munhoe & Mar 3-3 (Tingkat 3), Jalan Solaris 2 Solaris Mount Kiara 50480 Kuala Lumpur.

 

Peguamcara Responden: Dato’ Iskandar Ali b. Dewa

 

(Muhamad Fauriz Iskandar bersamanya) Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Negeri Sembilan Jalan Campbell 70000 Seremban.

 

m.s. 32 –

PDF Source: http://www.kehakiman.gov.my